ต้องการเงินด่วน สมัครสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
 
* อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ** หมายเหตุ: เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
โทร. 02 165 5555
สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถกู้เงินด่วน
 

* อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
** หมายเหตุ: เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

โทร. 02 165 5555

สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถกู้เงินด่วน
 
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะแจ้งการรับเอกสารภายใน 15 นาที* (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.)
 
 
 
ชื่อ 
นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
อีเมล 
 
ข้อมูลรถยนต์ของท่าน
ยี่ห้อรถ 
รุ่นรถ 
ปีรถ 
 

captcha
 
 
 
   
 
 
 • สินเชื่อรถกู้เงินด่วน ●เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถกู้เงินด่วน (แบบโอนเล่มทะเบียน) สำหรับคนมีรถที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน ●อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) ต่ำสุด 3.88% ต่อปี และสูงสุด 15% ต่อปี ●ระยะเวลาการผ่อนชำระ ต่ำสุด 24 เดือน และสูงสุด 72 เดือน ●ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ ●อัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร


 • รายการ ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท)  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  รถยนต์ รถบรรทุก และรถที่มีใบอนุญาตประกอบการ
  1  ค่าปรับ
  1.1 ค่าปรับเนื่องจากชำระค่างวดล่าช้าจากวันครบกำหนดชำระ MRR (KTB) + 10% ต่อปี ของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัดชำระแต่ละงวดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น
  2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
  2.1 ค่าอากรแสตมป์ของสัญญาเช่าซื้อ 0.1% ของมูลหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
  3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
  กรณีปกติ
  3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
  1) ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  2) ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคิน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  3) ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น 15-30 บาท/ครั้ง
  4) ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น 15-40 บาท/ครั้ง
  5) ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส 10-20 บาท/ครั้ง