กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra Financial Group : KKP) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ดูต่อด้านล่าง
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra Financial Group : KKP) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
20140830014055-11553.png

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คือ การรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย มีสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจรวมกัน 254,959 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "KKP"


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร_ธนาคารเกียรตินาคิน


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ดำเนินธุรกิจการเงิน และธุรกิจตลาดทุน อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ครอบคลุมทุกธุรกิจ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบันทั้งในและนอกประเทศ เราสนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ ใช้ความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริม พัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เราพร้อมสร้างโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด20140830014142-23003.png

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)


ธนาคารเกียรตินาคิน ก่อตั้งมากว่า 4 ทศวรรษ ผ่านประสบการณ์ทั้งช่วงแห่งความรุ่งโรจน์ของธุรกิจการเงิน ไปจนถึงเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งส่งผลให้บริษัทเงินทุนหลายแห่งต้องปิดกิจการลง อย่างไรก็ดี ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บวกกับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เข้มแข็ง อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ทำให้ธนาคาร ในฐานะของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในขณะนั้น สามารถรอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น และเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) และมีสถานภาพที่ทวีความมั่นคง แข็งแกร่ง ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส ยึดมั่นตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาล และทำงานตอบแทนสังคมอย่างใกล้ชิด


ธนาคารเกียรตินาคิน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคินได้ดำเนินการร่วมกิจการแล้วเสร็จระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกรวมกันว่า “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์และด้านธุรกิจตลาดทุน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกธุรกิจหลักที่กลุ่มธุรกิจฯ เลือกดำเนินการ โดยเป็นการประสานประโยชน์จากการใช้ความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของทั้งสองกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาตลาดเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบัน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า โดยธนาคารเกียรตินาคินมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 239,255 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) ธนาคารมีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 87 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย20140830014211-12113.png

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจในส่วนของตลาดทุนโดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 99.9

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มทั้งหมดประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน)  


20140830014235-14519.png

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)


บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2540 เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยในส่วนงานวานิชธนกิจและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าสถาบัน โดยหลักทรัพย์ ภัทร เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 6 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 8 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม และการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่งในปัจจุบันหลักทรัพย์ ภัทร ยังไม่มีการประกอบธุรกิจใน 2 ประเภทหลัง นอกจากนี้ หลักทรัพย์ ภัทร ยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันหลักทรัพย์ ภัทร ยังไม่มีการประกอบธุรกิจใน 2 ประเภทหลัง โดยได้เข้าเป็นสมาชิก ของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดอนุพันธ์”) ในปี 2548 และนอกจากธุรกิจดังกล่าวข้างต้น หลักทรัพย์ ภัทร ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินกับกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2546 หลักทรัพย์ ภัทร และ แบงค์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ (“เมอร์ริล ลินช์”) ได้ตกลงในความร่วมมือด้านงานวิจัย ด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และด้านวานิชธนกิจ โดยในด้านงานวิจัย หลักทรัพย์ ภัทร และ เมอร์ริล ลินช์จะร่วมกันจัดทำและเผยแพร่งานวิจัยร่วมแบบ Exclusive ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับบริษัทไทย และหลักทรัพย์ของไทย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดทุน ตลาดเงินและอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย จะจัดทำโดย หลักทรัพย์ ภัทร ในส่วนของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ ภัทร และ เมอร์ริล ลินช์ต่างทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยใช้ Operation Platform เดียวกัน ในส่วนของวานิชธนกิจ ทั้งสองบริษัทมีความร่วมมือระหว่างกันในด้านการให้คำปรึกษาและความเชี่ยวชาญในธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (Cross-border Transaction) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการทำเอกสารเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน (Undocumented Block Trade) ซึ่งต้องใช้ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนขายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ต่างประเทศ และธุรกรรมการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ระดับระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน และให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างเต็มที่ บริษัทได้ตกลงร่วมกิจการกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารเกียรตินาคิน”) ในการดำเนินธุรกิจทางด้านการเงิน อันประกอบด้วยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทได้มีมติเห็นชอบในแผนการร่วมกิจการระหว่างบริษัทและธนาคารเกียรตินาคิน โดยการร่วมกิจการดังกล่าว แล้วเสร็จมีผลตามกฎหมายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ส่งผลให้ธนาคารเกียรตินาคินถือหุ้น บริษัทคิดเป็น ร้อยละ 99.928 ในการนี้การดำเนินธุรกิจตลาดทุนจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท โดยมีการโอนหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด ให้กับบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และโอนหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด ให้แก่บริษัทเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556


20140830014317-01237.png

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (Phatra Asset Management Company Limited) เป็นบริษัทจัดการลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ภายใต้การบริหารของบริษัท ทุนภัทร จำกัด(มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ในชื่อของ "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด" หรือ "Siam City Asset Management Company Limited" โดยในช่วงแรกมีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100% มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ล้านบาท บริษัทได้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมตราสารทุน ต่อมาบริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ของสนามบินสมุย จดทะเบียนจัดตั้งกองเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ด้วยจำนวนเงินโครงการ 9,500 ล้านบาทซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในขณะนั้น กองทุนได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งแรกในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170 ล้านบาท ต่อมากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้เข้าร่วมถือหุ้นของบริษัท ดังนั้นจึงมีการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2550 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถือหุ้นในสัดส่วน 40% และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 60

ในปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงได้เข้าถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ต่อมา ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เห็นว่าธุรกิจการจัดการกองทุนสามารถสนับสนุนการบริการของธนาคารให้ครบวงจร และเป็นการเสริมธุรกิจธนบดีธนกิจของธนาคารได้เป็นอย่างดี จึงได้ถือหุ้นในสัดส่วน 60% และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถือหุ้นในสัดส่วน 40% และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด" หรือ “Kiatnakin Fund Management Company Limited” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

ในปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคินได้ดำเนินการร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทได้แก่ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดย ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจตลาดทุนภายใต้การบริหารของ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุน ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จึงได้ซื้อหุ้นจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและเข้าถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัดในสัดส่วน 99.99% เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 และบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนหุ้นของบริษัททั้งหมดจากธนาคารมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจ