สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม SMEs เหนือกว่า...กับข้อเสนอใหม่ ที่เพิ่มเติมทุกความต้องการ ของ..ผู้ประกอบการ

ดูต่อด้านล่าง
สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม SMEs เหนือกว่า...กับข้อเสนอใหม่ ที่เพิ่มเติมทุกความต้องการ ของ..ผู้ประกอบการ
20161005025108-22651.png

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม


 • สนใจ คลิก

สินเชื่อSMEs

สินเชื่อ SMEs แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน


จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี


วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบกิจการ ขยายกิจการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์
 • เพื่อ Refinance
 • เพื่อใช้ในการลงทุนอื่นๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นชอบ


อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าอากรแสตมป์ เท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าติดตามทวงถาม กรณีผิดนัดชำระ 250 บาท ต่องวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด เท่ากับหรือไม่เกินร้อยละ 5.0 ของยอดเงินต้นคงค้าง
 • อัตราดอกเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ ตามประกาศของธนาคาร20161005041753-05603.png

หนังสือสัญญาค้ำประกัน


หนังสือสัญญาค้ำประกัน (LG) สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs
เป็นการออกหนังสือค้ำประกันวงเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SMEs โดยใช้เงินฝากประจำที่มีอยู่กับธนาคาร หรือ NCD ของธนาคาร หรือ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ค้ำประกันแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ค้ำประกันการซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ / เฟอร์นิเจอร์ / สาธารณูปโภค ได้แก่ การค้ำประกัน การชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า (Electricity Guarantee) ฯ

วงเงินสินเชื่อ
วงเงินค้ำประกันได้สูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย(กรณีหลักประกันเทียบเท่าเงินสดค้ำประกัน สามารถพิจารณาได้โดยไม่จำกัดวงเงิน)

คุณสมบัติผู้กู้และหลักเกณฑ์ทั่วไป
 • กรณีบุคคลธรรมดา อายุปัจจุบันรวมกับระยะเวลาให้สินเชื่อต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนการค้าหรือมีเอกสารรับรองจากราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ด้านบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 ปี และสำหรับธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของสายสินเชื่อ
  ธุรกิจของธนาคาร ให้เป็นไปตามที่ระบุในหลักเกณฑ์สินเชื่อของธุรกิจนั้นๆ
 • ในรอบ 24 เดือน ผู้กู้มีสถานะไม่เป็นหนี้ผิดนัดกับเจ้าหนี้รายอื่น


ค่าธรรมเนียม
 • ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ขั้นต่ำ 500 บาท/ฉบับ
 • หากระยะเวลาที่ขอให้ธนาคารค้ำประกันน้อยกว่า 3 เดือน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3 เดือน และเศษ ของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือน *


ช่องทางการติดต่อ
การตรวจสอบ LG และสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สาขา หรือ โทรสอบถาม Contact Center ที่หมายเลข 02 165 5555    

หมายเหตุ:
 • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


หนังสือสัญญาค้ำประกัน (LG) สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ดาวน์โหลดที่นี่