ถ้า SME อย่างคุณ...
สู้อย่างพวกเขา
เราพร้อมสู้ไปกับคุณ

พบข้อเสนอของเงินทุนที่ดีกว่า
พร้อมคำปรึกษาที่รู้จริง จาก

- KK SME -
พร้อมสู้ไปกับนักสู้

พัสธาธิศานันท์คจุติจินดา (ฝน)

PURE WHITE COLLAGEN
by FONNFONN

เริ่มที่เต้นท์เสื้อผ้าไปสู่ธุรกิจ
คอลลาเจนเงินล้าน

ปาณิศาเกลล์ (อร)

ORN THE ROAD
Food Truck

ล้มแล้วลุกใหม่ได้ด้วยFood Truck

กชพรรณวิรุฬห์รักษ์สกุล (ชมพู่)

DREAM COLOR1
Contact Lens

จากสินค้าแผงลอย สู่สินค้าแฟชั่น
ยอดขายนับร้อยล้าน

พงษ์มนัศสวัสดิชัย (เติ้ล)

77th Fashion Accessories

จากจตุจักรสู่อาณาจักร
เครื่องประดับในยุโรป

KK SME

สินเชื่อ KK SME ... สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า

สินเชื่อ KK SME ...
สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • คุณสมบัติผู้กู้และรถยนต์
 • เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่ารถ

 • วงเงิน 4 แสน – 5 ล้านบาท
 • ใช้รถเป็นหลักประกันได้ถึง 3 คันต่อราย

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • 24 – 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า effective rate 14.95%* ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. 1.75% ของวงเงินสินเชื่อตลอดอายุสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติสินเชื่อ 2.50% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

* เทียบเท่ากับ MLR+7.80% ซึ่ง MLR ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อยู่เท่ากับ 7.15%

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปี หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินกิจการ และ/หรือ จดทะเบียนธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรายได้กิจการ 5-300 ล้านบาทต่อปี
 • กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 25%

คุณสมบัติรถยนต์หลักประกัน

 • รถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้) อายุไม่เกิน 8 ปี
 • ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ครอบครองรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ที่ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • รถยนต์ที่สามารถใช้ในการขอสินเชื่อ KK SME รถคูณสาม ต้องเป็นรถยนต์ที่มียี่ห้อดังต่อไปนี้ Toyota / Honda / Isuzu / Suzuki / Mitsubishi / Nissan / Hyundai / Ford / Chevrolet / Mazda / Mercedes Benz / BMW

ใบสมัครสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3

คำนวณวงเงินสินเชื่อของคุณ

*

*

*

*

 = 
 = 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด เท่ากับ 3 เท่าของราคาประเมินรถ แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

หมายเหตุ:

1. รถยนต์ที่สามารถยื่นเป็นหลักประกันสินเชื่อ SME รถคูณ 3 จะต้องมีอายุไม่เกิน 8 ปีและมียี่ห้อดังต่อไปนี้ Toyota, Honda, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Mazda, Mercedes Benz, BMW

2. ผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นรถเป็นหลักประกันได้สูงสุด 3 คันต่อราย

3. ผลลัพธ์จากการคำนวณวงเงินสินเชื่อเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวงเงินตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สนใจสมัครสินเชื่อ
KK SME รถคูณ 3

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*

*

*

*

หมายเหตุ: ผู้ขอสินเชื่อต้องดำเนินกิจการและ/หรือ จดทะเบียนธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วนค่ะ

ส่งข้อมูล