ถ้า SME อย่างคุณ...
สู้อย่างพวกเขา
เราพร้อมสู้ไปกับคุณ

พบข้อเสนอของเงินทุนที่ดีกว่า
พร้อมคำปรึกษาที่รู้จริง จาก

- KK SME -
พร้อมสู้ไปกับนักสู้

พัสธาธิศานันท์คจุติจินดา (ฝน)

PURE WHITE COLLAGEN
by FONNFONN

"เริ่มที่เต้นท์เสื้อผ้าไปสู่ธุรกิจ
คอลลาเจนเงินล้าน"

ปาณิศาเกลล์ (อร)

ORN THE ROAD
Food Truck

"ล้มแล้วลุกใหม่ได้ด้วยFood Truck"

KK SME

สินเชื่อ KK SME ... สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า

สินเชื่อ KK SME ...
สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • คุณสมบัติผู้กู้และรถยนต์
 • เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่ารถ

 • วงเงิน 4 แสน – 5 ล้านบาท
 • ใช้รถเป็นหลักประกันได้ถึง 3 คันต่อราย

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • 24 – 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า effective rate 14.95%* ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. 1.75% ของวงเงินสินเชื่อตลอดอายุสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติสินเชื่อ 2.50% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

* เทียบเท่ากับ MLR+7.80% ซึ่ง MLR ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อยู่เท่ากับ 7.15%

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปี หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินกิจการ และ/หรือ จดทะเบียนธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรายได้กิจการ 5-300 ล้านบาทต่อปี
 • กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 25%

คุณสมบัติรถยนต์หลักประกัน

 • รถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้) อายุไม่เกิน 8 ปี
 • ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ครอบครองรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ที่ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • รถยนต์ที่สามารถใช้ในการขอสินเชื่อ KK SME รถคูณสาม ต้องเป็นรถยนต์ที่มียี่ห้อดังต่อไปนี้ Toyota / Honda / Isuzu / Suzuki / Mitsubishi / Nissan / Hyundai / Ford / Chevrolet / Mazda / Mercedes Benz / BMW

ใบสมัครสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3

คำนวณวงเงินสินเชื่อของคุณ

*

*

*

*

 = 
 = 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด เท่ากับ 3 เท่าของราคาประเมินรถ แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

หมายเหตุ:

1. รถยนต์ที่สามารถยื่นเป็นหลักประกันสินเชื่อ SME รถคูณ 3 จะต้องมีอายุไม่เกิน 8 ปีและมียี่ห้อดังต่อไปนี้ Toyota, Honda, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Mazda, Mercedes Benz, BMW

2. ผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นรถเป็นหลักประกันได้สูงสุด 3 คันต่อราย

3. ผลลัพธ์จากการคำนวณวงเงินสินเชื่อเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวงเงินตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สนใจสมัครสินเชื่อ
KK SME รถคูณ 3

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*

*

*

*

หมายเหตุ: ผู้ขอสินเชื่อต้องดำเนินกิจการและ/หรือ จดทะเบียนธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วนค่ะ

ส่งข้อมูล