ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมตลท. คัดเลือก KKP ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ตลท. คัดเลือก KKP ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

9 พฤศจิกายน 2560

ตลท. คัดเลือก KKP ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ “รางวัลหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคินได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ THSI หรือหุ้นยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่น

ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนและเกณฑ์คุณสมบัติรวม 65 บริษัท (SET 58 บริษัท และ mai 7 บริษัท) มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดรวม 9.10 ล้านล้านบาท คิดเป็น 52.85% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมด ของ SET และ mai หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของหุ้นยั่งยืนนี้ อยู่ที่ 3.63% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ SET โดยรวมซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.4% (ณ วันที่ 10 ต.ค. 60) และในส่วนของ KKP มีอัตราเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 อยู่ที่ 7.92%

back


Tag :
  • ข่าว
  • รางวัลหุ้นยั่งยืน