ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบลจ.ภัทร ปลื้ม กองไอพีโอ “ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์บอนด์เฮดจ์” ปิดยอดกว่า 3,300 ล้านบาท

บลจ.ภัทร ปลื้ม กองไอพีโอ “ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์บอนด์เฮดจ์” ปิดยอดกว่า 3,300 ล้านบาท

27 พฤศจิกายน 2560

บลจ.ภัทร ปลื้ม กองไอพีโอ “ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์บอนด์เฮดจ์” ปิดยอดกว่า 3,300 ล้านบาท

กรุงเทพ, 27 พฤศจิกายน 2560 - บลจ.ภัทร เผยผลสำเร็จการเปิดขายไอพีโอ กองทุนใหม่ “ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)” ด้วยยอดการขายกว่า 3,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สะท้อนความสนใจของนักลงทุน ที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Mr. Yuthapol Laplamool, Managing Director, Phatra Asset Management, Kiatnakin Phatra Financial Group) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน นักลงทุนไทย ยังคงมองหาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและสร้างโอกาสจากผลตอบแทนที่หลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากการที่ บลจ.ภัทร ได้ออกกองทุนใหม่ คือกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์บอนด์เฮดจ์(PHATRA G-UBOND-H) และเปิดไอพีโอไปเมื่อวันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สามารถปิดยอดในช่วงเสนอครั้งแรกได้มากกว่า 3,300 ล้านบาท

การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในครั้งนี้ เนื่องจากกองทุน PHATRA G-UBOND-H มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่มีกรอบข้อจำกัดในการลงทุน หรือเรียกกองทุนลักษณะนี้ว่า Unconstrained Bond Fund กล่าวคือสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ได้ทั่วโลก และมีความหลากหลายทั้งด้าน 1. ประเภทของตราสารหนี้ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่างกัน ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High-yield bond) 2. ภูมิภาคของตลาดตราสารหนี้ตั้งแต่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจนไปถึงประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) 3. ด้านอายุของตราสาร และ 4. ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งมีทั้ง Non-investment Grade และ Investment Grade โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนและการเติบโตให้กับเงินทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

“บลจ.ภัทร มองว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมแม้สภาวะตลาดโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น การกระจายเงินลงทุนบางส่วนมายังตราสารหนี้คุณภาพในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ การกระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมในตราสารหนี้ของประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีเสถียรภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี รวมถึงตราสารหนี้ High Yield ที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพเครดิต จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้” นายยุทธพล กล่าว

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์บอนด์เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H) จะเปิดเสนอขายให้นักลงทุนหลังจากไอพีโอไปแล้ว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป สามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 8:30 – 15:30 น. เริ่มลงทุนได้ที่ขั้นต่ำ 1,000 บาท จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร 0-2305-9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา โทร. 02 165 5555

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บลจ.ภัทร มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 76,197.26 ล้านบาท มีกองทุนภายใต้การบริหารรวม 27 กองทุน สำหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารทั้งสิ้น 19,019.67 ล้านบาท

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทิพวรรณ วอทอง (โม)
โทร. 081 421 2923 หรือ E-mail: tippawan.wor@kiatnakin.co.th

คำเตือน
• กองทุน Phatra Global Unconstrained Bond Fund จัดเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
มีความซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและเงื่อนไขผลตอบแทนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
• ในกรณีหากกองทุน PHATRA G-UBOND-H มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาที่กำหนด
• กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

back


Tag :
  • ข่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง