ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

28 พฤศจิกายน 2560

 ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับประกาศนียบัตรในโอกาสที่ธนาคารได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลดังกล่าวแสดงถึงจุดยืนของธนาคาร ในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชัน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

back


Tag :
  • ข่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง