สินเชื่อบ้าน KK Home Loan

สินเชื่อบ้าน KK Home Loan

ชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยการมีบ้าน

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

หนักที่อื่น เบาที่เรา รีไฟแนนซ์บ้านกับเกียรตินาคิน

ดูต่อด้านล่าง
สินเชื่อบ้าน KK Home Loan

สินเชื่อบ้าน KK Home Loan

ชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยการมีบ้าน
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

หนักที่อื่น เบาที่เรา รีไฟแนนซ์บ้านกับเกียรตินาคิน
20140831061420-29679.png

สินเชื่อบ้าน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก
สินเชื่อบ้าน
 
วัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับ โครงการที่ธนาคารสนับสนุน, โครงการทั่วไป และ การรีไฟแนนซ์ ภาระหนี้สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท*
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน (เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม ยกเว้นที่ดินเปล่า


ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า (กรณีกู้ตกแต่งและ/หรือประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) สูงสุดไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า)
 • กรณีซื้อคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า (กรณีกู้ตกแต่งและ/หรือประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) สูงสุดไม่เกิน 15%ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า)
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท

หมายเหตุ
- ยกเว้นคอนโดมิเนียมต่างจังหวัด และอาคารพาณิชย์ทั่วประเทศสูงสุด 80% ของราคาประเมิน  
- กรณีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน


อัตราดอกเบี้ย

*สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้จากตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีอายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระSales Sheet สินเชื่อบ้าน (KK Home Loan) คลิกที่นี่
Sales Sheet สินเชื่อ Refinance (KK Refinance) คลิกที่นี่

สนใจสิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กรคลิกที่นี่
20150327030756-08573.png

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข

alt=


ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ทั้งจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามหนี้ค้างชำระ
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  (ทั้งจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามหนี้ค้างชำระ
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
    และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADD)
20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

รายละเอียดความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต (Life)
     ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตทั้งจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับ
     ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ใน ตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)
     ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา
     ไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอา
     ประกันภัยที่ลดลง
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADD)
     3.1 กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
     3.2 กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์20150814050355-22099.png

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก
 สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

• วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
• วงเงินกู้ต่อราคาประเมินสูงสุด 95%

ลักษณะผลิตภัณฑ์

• ให้วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท* (อาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง)
• อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน 95% ของราคาประเมินธนาคาร
• ระยะเวลากู้สูงสุด 240 เดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง)

อัตราดอกเบี้ย

*สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้จากตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน คลิกที่นี่

Sales Sheet สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน (KK HomeQuickCash) คลิกที่นี่
สนใจสิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กรคลิกที่นี่