ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ดูต่อด้านล่าง
ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ
) 50% 0 no-repeat fixed;">

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ


 


20150720072503-04097.png

ประกันภัยอุบัติเหตุ พีเอ วัน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก
ประกันภัยอุบัติเหตุ KK Easy Box - PA One
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 5 บาท
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
  ความคุ้มครอง จำนวนเงิน
เอาประกันภัย (บาท)
1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) 600,000
1.1 อุบัติเหตุสาธารณะ 1,200,000
1.2 การถูกฆาตรกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 250,000
1.3 การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000
1.4 การนัดหยุดงานหรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 250,000
1.5 การก่อการร้าย 250,000
2 ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 20,000
3 การชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุกรณีเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในวันละ (ชดเชยสูงสุด 100 วัน) 1,000
4 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง 60,000

อัตราดอกเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
เบี้ยประกันภัยรายปี 1,700

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัย 1 ปี
3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข และก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
4. ผู้เอาประกันจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

ประกันภัยอุบัติเหตุ KK Easy Box - PA One20150729050236-02635.png

ประกันภัยอุบัติเหตุ พีเอ วัน ฟอร์ ยู


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

ประกันภัยอุบัติเหตุ KK Easy Box - PA One For You

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 8 บาท
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท
  ความคุ้มครอง จำนวนเงิน
เอาประกันภัย (บาท)
1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) 1,200,000
1.1 อุบัติเหตุสาธารณะ 2,400,000
1.2 การถูกฆาตรกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 500,000
1.3 การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000
1.4 การนัดหยุดงานหรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 250,000
1.5 การก่อการร้าย 250,000
2 ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 25,000
3 การชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุกรณีเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในวันละ (ชดเชยสูงสุด 100 วัน) 1,400
4 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง 75,000

 

อัตราดอกเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
เบี้ยประกันภัยรายปี 2,950
หมายเหตุ :
1.เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2.เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัย 1 ปี
3.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข และก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
4.ผู้เอาประกันจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้20150731095725-08628.png

ประกันภัยอุบัติเหตุครอบครัว


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

ประกันภัยอุบัติเหตุ KK Easy Box - PA Family

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 8 บาท
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
ผู้ประกัน คู่สมรส บุตรอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดจำนวน
1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
600,000
300,000
150,000
1.1 อุบัติเหตุสาธารณะ
1,200,000
600,000
300,000
1.2 การถูกฆาตรกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
250,000
125,000
62,500
1.3 การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
250,000
125,000
62,500
1.4 การนัดหยุดงานหรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
250,000
125,000
62,500
1.5 การก่อการร้าย
250,000
125,000
62,500
2 ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
20,000
10,000
5,000
3 การชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุกรณีเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในวันละ (ชดเชยสูงสุด 100 วัน)
1,000
500
250
4 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง
60,000
30,000
15,000

อัตราดอกเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
เบี้ยประกันภัยรายปี 2,850
หมายเหตุ:
1.เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2.เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัย 1 ปี
3.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข และก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
4.ผู้เอาประกันจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้


20150731013422-10720.png

ประกันภัยอุบัติเหตุ พีเอ วัน เอ๊กซ์ตร้า


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

ประกันภัยอุบัติเหตุ KK Easy Box - PA One Extra

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 8 บาท
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท
  ความคุ้มครอง จำนวนเงิน
เอาประกันภัย (บาท)
1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
1,200,000
1.1 อุบัติเหตุสาธารณะ
2,400,000
1.2 การถูกฆาตรกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
500,000
1.3 การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
500,000
1.4 การนัดหยุดงานหรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
250,000
1.5 การก่อการร้าย
250,000
2 ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
25,000
3 การชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุกรณีเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในวันละ (ชดเชยสูงสุด 100 วัน)
1,200
4 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง
70,000

อัตราดอกเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
เบี้ยประกันภัยรายปี
3,100
หมายเหตุ :
1.เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2.เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัย 1 ปี
3.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข และก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
4.ผู้เอาประกันจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

 20160826064554-24682.png

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 6 บาท
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • รับความคุ้มครองค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว, โจรกรรม
  เอกสารสรุปความคุ้มครองประกันภัยบ้านอุ่นใจ
  ทุนประกันภัย : 1,000,000 บาท

 

  ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง
ความรับผิดชอบส่วนแรก
1
คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวชน และหรือการชนของยวดยานพาหนะ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
 
ภัยเพิ่มเติม
 
 
2
ภัยลมพายุ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
3
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
4
ภัยลูกเห็บ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
5
ภัยน้ำท่วม
ตามจริง และไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
6
ภัยจากควัน
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
7
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
8
การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อทางเข้าออกอาคาร
ตามจริงและไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
9
ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย
ตามจริง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
10
เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยอันเนื่องจากภัย ที่คุ้มครองใน ข้อ 1 และ ข้อ 8
ตามจริง และไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน
และไม่เกิน 400,000 บาท
ตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี 
11
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวระว่างซ่อมแซม กรณีบ้านได้รับ ความเสียหายจากภัยข้อ 1 จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
ตามจริง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
และไม่เกิน 6 เดือน
ไม่มี
12
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง
ตามจริง และไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
13
ความเสียหายต่อตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ
ตามจริง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
14
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง
ตามจริง และ ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายแต่ละครั้ง
ไม่มี
15
ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัย ข้อ 1
ตามจริง และ ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายแต่ละครั้ง
ไม่มี

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เสียหาย โดยความรับผิดของบริษัทฯ ทุกความคุ้มครองรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ของความคุ้มครองหลักข้อ 1

ค่าเบี้ยประกันภัย (รวมอากรและภาษี)
แผน 1 : (สิ่งปลูกสร้างชั้นประเภท 1) 2,500 บาท
แผน 2 : (สิ่งปลูกสร้างชั้นประเภท 2) 3,850 บาท