ประกันชีวิตแบบอินเวส ลิงค์

ประกันชีวิตแบบอินเวส ลิงค์

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ดูต่อด้านล่าง
ประกันชีวิตแบบอินเวส ลิงค์

ประกันชีวิตแบบอินเวส ลิงค์

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์ - แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว


 • เงื่อนไข
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิต และกองทุนรวมมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ประโยชน์ที่มากกว่า
มีความคุ้มครองชีวิต
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงค์
กองทุนรวม
ความคุ้มครองชีวิต มีความคุ้มครองชีวิต มีความคุ้มครองชีวิต ไม่มีความคุ้มครองชีวิต
การลงทุน บริษัทตัดสินใจในการลงทุน เลือกการลงทุนได้อิสระ เลือกการลงทุนได้อิสระ
ผลตอบแทนการลงทุน รับผลตอบแทนแน่นอน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

จุดเด่นของ KKGEN INVEST LINK (SP)

 • จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตตลอดชีพและมีความคุ้มครองชีวิตสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณีขั้นต่ำ 130% *ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งเดียว *กรณีไม่มีการถอนเงินกองทุนภายใต้กรมธรรม์
 • โอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวกับหลากหลายกองทุนรวมชั้นนำ ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน
 • อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนที่คุณเห็นว่าเหมาะสม
 • มีสภาพคล่องสามารถเพิ่มการลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม**                                **เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
   


อิสระแห่งการลงทุนกับกองทุนรวมคุณภาพเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า

กับหลากหลาย บลจ. ชั้นนำ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ให้คุณมั่นใจกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมอิสระในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนกับกองทุนที่คุณสนใจได้ด้วยตัวเอง


หลากหลาย บลจ.ชั้นนำ

บลจ.ภัทร (Phatra Asset Management)
บลจ.ยูโอบี (UOB Asset Management)
บลจ.อเบอร์ดีน (Aberdeen Asset Management)


กับหลากหลายกองทุนเพื่อกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund))
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)


กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศไทย


กองทุนรวมตลาดเงิน


กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (Thai Cash Management Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)

เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีคุณภาพสูง มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด  โดยจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน ระดับความเสี่ยงกองทุน 1


กองทุนรวมตราสารหนี้


กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (Thai Fixed Income Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)

เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Noted) หรือ Credit Linked Note ระดับความเสี่ยงกองทุน 4


กองทุนรวมผสม


กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
(Phatra Strategic Asset Allocation Fund) บริหารจัดการโดย บลจ. ภัทร

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน ระดับความเสี่ยงกองทุน 5


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (Aberdeen Value Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้งตราสารหนี้ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนและหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาทและอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ ระดับความเสี่ยงกองทุน 5


กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (Aberdeen Small Cap Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะเน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก ระดับความเสี่ยงกองทุน 6


กองทุนเปิดทหารไทย SET50
(TMB SET50 Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ.ทหารไทย จำกัด

กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy)เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6
กองทุนรวมต่างประเทศ


เน้นกระจายการลงทุนไปทั่วโลก
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
(Phatra Global New Perspective Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. ภัทร

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg โดยเน้นสร้างผลตอบแทนจาก การลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก  กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ระดับความเสี่ยงกองทุน 6


เน้นลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พันด์
(Aberdeen Japan Opportunities Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศชื่อ Aberdeen Global-Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ระดับความเสี่ยงกองทุน 6


กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์
(Krungsri Europe Equity Hedged Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ.กรุงศรี จำกัด

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเน้นการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เป็นต้น ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6

เน้นลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ ์
(Aberdeen Asia Pacific Equity Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศชื่อ Aberdeen Global-Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

คำเตือน :

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจะมีความเสี่ยงเหลืออยู่อาจทำให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อัตราผลตอบแทนที่แสดงในกองทุนรวมดังกล่าว อาจจะมีจำนวนสูงเกินไป และมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนนี้ ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้นมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำ ผู้ขอเอาประกันภัยควรปรึกษาตัวแทนประกันชีวิต /นายหน้าประกันชีวิต เพื่อขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนตัวหรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะการเงินหรือความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ผู้ขอเอาประกันภัยเปิดเผยให้ทราบ

เบี้ยประกันภัย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 1. เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว เป็นเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก
 2. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ เป็นเบี้ยประกันภัยที่สามารถชำระได้ในช่วงเวลาใดก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท


เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ต่อปีกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า


ผลประโยชน์จากกรมธรรม์


ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับ ผลรวมของข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้อ 1 ผลประโยชน์ที่มากกว่าระหว่าง

  1.1 จำนวนเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว รวมกับ จำนวนเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) หักด้วย จำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากกองทุนภายใต้กรมธรรม ์(ถ้ามี)
  1.2 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์

ข้อ 2 จำนวนเงินร้อยละ 30  ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
ข้อ 3 ค่าการประกันภัยที่ยังไม่ได้คุ้มครอง (ถ้ามี)


ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา (ภายหลังหักบรรดาหนี้สิน(ถ้ามี)ออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่าย)


การเวนคืนกรมธรรม์

เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์รวมกับค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมีผลทำให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ

สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษี

จำนวนเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร คือจำนวนเบี้ยประกันภัยซึ่งไม่ได้ถูกจัดสรรเพื่อลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

จำนวนเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร คือจำนวนเบี้ยประกันภัยซึ่งไม่ได้ถูกจัดสรรเพื่อลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินตามความคุ้มครอง เมื่อปรากฎว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายดัวยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาโดยบริษัทฯจะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
 • ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทฯจะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย


เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน


การนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อหน่วยลงทุน

หลังจากที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะนำเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวและเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ(ถ้ามี) หลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไปซื้อกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต หรือใบคำร้องของบริษัทฯภายในวันทำการถัดไป นับถัดจากวันที่บริษัทฯได้รับเบี้ยประกันภัยและเอกสารครบถ้วนแล้ว (เมื่อมีการเรียกเก็บเงินได้เต็มจำนวนในกรณีรับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทฯนำส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยและเอกสารต้องนำส่งถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 16.00 น.ของวันทำการนั้นๆ (หากบริษัทฯ ได้รับภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเอกสารล่าช้าดังกล่าว และบริษัทฯจะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไปต่อจากนั้น) อนึ่ง หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้


ประเภทกองทุนที่นำเสนอคู่กับแบบประกันภัย

บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุน ในกองทุนได้มากกว่า 1 กองทุน ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนกองทุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญาต้องไม่เกินจำนวนตามที่บริษัทฯกำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้คำนวณ และได้แจ้งมายังบริษัทฯ

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์

จำนวนหน่วยลงทุนจากเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน บวกกับ จำนวนหน่วยลงทุนจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุน คูณกับ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

การสับเปลี่ยนกองทุน

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • สามารถดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฏเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่คิด ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน 5 ครั้งแรกในแต่ละปีกรมธรรม์ หลังจากนั้นจะคิดค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนครั้งละ 100 บาท
 • การขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ระบุเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง (โดยไม่มีทศนิยม) และเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินของมูลค่าการสับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง ต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน
 • การสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าวข้างต้น ราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วันที่บริษัทฯ ซื้ออาจมีราคา แตกต่างจากราคาเสนอขายกองทุนปลายทาง ณ วันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงในการสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าว


การถอนเงินจากกรมธรรม์

สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดย
 • การถอนเงินจากกรมธรรม์ จะถอนตามกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุในใบคำร้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนฯ
 • การถอนเงินจากกรมธรรม์ให้ระบุจำนวนที่ต้องการถอนเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนกองทุน (โดยไม่มีทศนิยม) ในแต่ละกองทุน การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อถอนเงินกรมธรรม์นั้น บริษัทฯจะคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
 • ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการกองทุนรวมเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทฯ ยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย วิธีการคำนวณ อัตรา
1. ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย หักจากเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ(ถ้ามี)ก่อนนำเงินไปจัดสรรการลงทุน เบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 10,000,000 บาท : ร้อยละ 3 ของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย 10,000,000 บาทขึ้นไป : ร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัย
2. ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ที่ถืออยู่ 200 บาทต่อเดือน
3. ค่าการประกันภัย

หักเบี้ยรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่

คำนวณจากอัตรามรณะของจำนวนเงินเอาประกันภัย(จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ)ตามตารางมรณะ ในกรณีมีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐานอาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มค่าการประกันภัย
4. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์หรือการเวนคืนกรมธรรม์ หักจากหน่วยลงทุนภายใน 12 เดือนแรกเท่านั้น 1%ของมูลค่าที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับการถอนเงินจากกรมธรรม์สำหรับ 12 เดือนแรกเท่านั้น
5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน หักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ก่อนที่จะทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง ฟรี 5 ครั้งแรกในแต่ละปีกรมธรรม์ และครั้งที่ 6 เป็นต้นไป เสียค่าธรรม์เนียม 100 บาท โดยค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุนจะถูกหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางก่อนทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง
6. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์   กรณีลูกค้าร้องขอใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่งของบริษัทฯทุกๆรอบ 3 เดือนตามปีปฏิทิน บริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

หมายเหตุ:

 • จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิครั้งแรก หมายถึง 130%ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักด้วย เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยแล้ว

  จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิครั้งต่อ ๆ ไป หมายถึง ส่วนต่างระหว่างผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตของกรมธรรม์ประกันภัย หักด้วย มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์

 • หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย และ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ที่ถึงกำหนดชำระ กรมธรรม์นี้จะยังคงมีผลบังคับ

  จนถึงวันครบรอบเดือนนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระข้างต้น หลังจากนั้นกรมธรรม์นี้จะขาดอายุและสิ้นผลบังคับ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด        


สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัย

1. สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย
2. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน    
3. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
4. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ
5. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และบริษัทฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
7. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขอเอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น
8. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่นายหน้าประกันชีวิตได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น
9. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
10. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยตรง เช่น   
 • ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ควบรวมหน่วยลงทุน จะไม่ได้ราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า หลังจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าภายหลังจากการอนุมัติ์
 • การรับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ     
 • บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์) จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน       

เคเคเจน โพรเทค ลิงค์ - แบบชำระเบี้ยประกันภัย 3 ครั้ง


 • เงื่อนไข
 • สนใจคลิก
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิต และกองทุนรวมมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ประโยชน์ที่มากกว่า

 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงค์
กองทุนรวม
ความคุ้มครองชีวิต มีความคุ้มครองชีวิต มีความคุ้มครองชีวิต ไม่มีความคุ้มครองชีวิต
การลงทุน บริษัทตัดสินใจในการลงทุน เลือกการลงทุนได้อิสระ เลือกการลงทุนได้อิสระ
ผลตอบแทนการลงทุน รับผลตอบแทนแน่นอน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

จุดเด่นของ KKGEN PROTECT LINK (3P)

 • จ่ายเบี้ยเพียง 3 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 3 เท่า
  *ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี
 • โอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
  กับหลากหลายกองทุนรวมชั้นนำ ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี จากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน
 • อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนที่คุณเห็นว่าเหมาะสม
 • มีสภาพคล่องสามารถเพิ่มการลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้**
  **ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีกรมธรรม์ที่ 3
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
   


อิสระแห่งการลงทุนกับกองทุนรวมคุณภาพเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า

กับหลากหลาย บลจ. ชั้นนำ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ให้คุณมั่นใจกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมอิสระในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนกับกองทุนที่คุณสนใจได้ด้วยตัวเอง


หลากหลาย บลจ.ชั้นนำ

บลจ.ภัทร (Phatra Asset Management)
บลจ.ยูโอบี (UOB Asset Management)
บลจ.อเบอร์ดีน (Aberdeen Asset Management)


กับหลากหลายกองทุนเพื่อกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund))
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)


กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศไทย


กองทุนรวมตลาดเงิน


กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (Thai Cash Management Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)

เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีคุณภาพสูง มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด  โดยจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน ระดับความเสี่ยงกองทุน 1


กองทุนรวมตราสารหนี้


กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (Thai Fixed Income Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)

เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Noted) หรือ Credit Linked Note ระดับความเสี่ยงกองทุน 4


กองทุนรวมผสม


กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
(Phatra Strategic Asset Allocation Fund) บริหารจัดการโดย บลจ. ภัทร

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน ระดับความเสี่ยงกองทุน 5


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (Aberdeen Value Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้งตราสารหนี้ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนและหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาทและอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ ระดับความเสี่ยงกองทุน 5


กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (Aberdeen Small Cap Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะเน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก ระดับความเสี่ยงกองทุน 6


กองทุนเปิดทหารไทย SET50
(TMB SET50 Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ.ทหารไทย จำกัด

กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy)เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6


กองทุนรวมต่างประเทศ


เน้นกระจายการลงทุนไปทั่วโลก
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
(Phatra Global New Perspective Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. ภัทร

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg โดยเน้นสร้างผลตอบแทนจาก การลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก  กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ระดับความเสี่ยงกองทุน 6


กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์
(Krungsri Europe Equity Hedged Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ.กรุงศรี จำกัด

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเน้นการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เป็นต้น ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6


เน้นลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พันด์
(Aberdeen Japan Opportunities Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศชื่อ Aberdeen Global-Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ระดับความเสี่ยงกองทุน 6


เน้นลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ 
(Aberdeen Asia Pacific Equity Fund)
บริหารจัดการโดย บลจ. อเบอร์ดีน

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศชื่อ Aberdeen Global-Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

คำเตือน :

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจะมีความเสี่ยงเหลืออยู่อาจทำให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อัตราผลตอบแทนที่แสดงในกองทุนรวมดังกล่าว อาจจะมีจำนวนสูงเกินไป และมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนนี้ ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้นมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำ ผู้ขอเอาประกันภัยควรปรึกษา นายหน้าประกันชีวิต เพื่อขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนตัวหรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะการเงินหรือความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ผู้ขอเอาประกันภัยเปิดเผยให้ทราบ
 • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนตามผลการดำเนินงานกองทุน โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากนายหน้าประกันประกันชีวิต
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 • เงื่อนไข
 • สนใจคลิก

เบี้ยประกันภัย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. เบี้ยประกันภัยหลัก เป็นเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก
2. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ เป็นเบี้ยประกันภัยที่สามารถชำระได้ในช่วงเวลาใดก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

เบี้ยประกันภัยหลัก

จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท


เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

3 ปี


กาชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ

การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปจะเป็นไปตามการจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปจะเป็นไปตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ในกรณีประสงค์จัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างไปจากที่เคยจัดสรรไว้ ผู้ขอเอาประกันภัยอาจยื่นคำร้องขอจัดสรรการลงทุนใหม่ได้ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด


การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

 • สามารถขอหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ก็ต่อเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 2 งวดติดต่อกัน และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในระหว่างสถานะหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ และหากกรณีกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและยังมีความคุ้มครองตามข้อกำหนดกรมธรรม์ต่อไปตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ทุกๆเดือนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ จนกระทั่งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอในการชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรมธรรม์นี้จะยังคงมีผลบังคับต่อไปจนถึงวันครบรอบเดือนนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ หลังจากนั้นกรมธรรม์ย่อมขาดอายุและสิ้นผลบังคับ
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักยังไม่ครบ 2 ปี และไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันย่อมมีผลให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ หากกรมธรรม์นี้มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรมธรรม์จะถูกเวนคืนโดยอัตโนมัติและบริษัทฯจะหักค่าธรรมเนียมสำหรับการเวนคืนโดยอัตโนมัติ ตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ และหากมีหนี้สินใดๆคงค้างภายใต้กรมธรรม์นี้จานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์

ผลประโยชน์จากกรมธรรม์


จำนวนเงินเอาประกันภัย

3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี


ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) บวกด้วย มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ ทั้งนี้จะรวมค่าการประกันภัยที่ยังไม่ได้คุ้มครอง (ถ้ามี)


ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา(ภายหลังหักบรรดาหนี้สิน (ถ้ามี) ออกจากจานวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่าย)


การเวนคืนกรมธรรม์

เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์และในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์รวมกับค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมีผลทำให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ

สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษี

จำนวนเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร คือจำนวนเบี้ยประกันภัยซึ่งมิได้ถูกจัดสรรเพื่อลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย เป็นต้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินตามความคุ้มครอง เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายดัวยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาโดยบริษัทฯจะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ์
 • ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทฯจะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย


หมายเหตุ:

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ รวมไปถึงจำนวนหน่วยลงทุนจะมีโอกาสลดลงหลังจากมีการหักชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกรมธรรม์ในระหว่างสัญญายังมีผลบังคับอยู่ เนื่องจากปัจจัยจากเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น อาจมีผลต่อมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ลดลงได้ และในกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีมูลค่าต่ำ จะมีผลให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีจำนวนลดลง และไม่เหลือมูลค่าที่เพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุก่อนที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะมีอายุครบ 99 ปี หรือขาดอายุก่อนครบกาหนดสัญญาประกันภัยได้
 • เงื่อนไข
 • สนใจคลิก

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์


หมายเหตุ:

1. จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
2. หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย และ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ที่ถึงกำหนดชำระกรมธรรม์นี้จะยังคงมีผลบังคับ ต่อไปจนถึงวันครบรอบเดือนนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระข้างต้น หลังจากนั้นกรมธรรม์นี้จะขาดอายุและสิ้นผลบังคับ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4. อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัย

1. สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย
2. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน    
3. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
4. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ
5. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และบริษัทฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
7. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขอเอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น
8. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่นายหน้าประกันชีวิตได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น
9. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
10. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยตรง เช่น
- ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ควบรวมหน่วยลงทุน จะไม่ได้ราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า หลังจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าภายหลังจากการอนุมัติ์
- การรับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
- บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์) จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน