ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ดูต่อด้านล่าง
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ
20170328095836-12791.png

ประกันสุขภาพ เคเคเจน เวลเนส


  • เงื่อนไข
  • สนใจ คลิก
  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 250,000 บาท
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 400 แห่ง
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงตอบคำถามสุขภาพ)
  • ไม่เคลมมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย สูงสุด 15%*

*กรณีประวัติดีตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
รายละเอียดของผลประโยชน์
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
แผน 2
คุ้มครองผู้ปวยใน
(IPD)

 

คุ้มครองผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
1 การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
- ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี (ครอบคลุมข้อ 1.1 - 1.5)
250,000
250,000
  1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (หมายเหตุ: จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดต่อวัน ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดต่อไป)
 
 
  - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน ; สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
4,000
4,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน ; สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง และเมื่อรวมกันจำนวนวันสำหรับห้องผู้ป่วยปกติแล้วไม่เกิน 180 วัน)
8,000
8,000
  1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
 
 
  - ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
  - ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
  - ค่ารักษาพยาบาล สำหรับกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
  - ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่่วยแต่ละครั้ง)
1,000
1,000
  1.3 การรักษาโดยการผ่าตัด
 
 
  - ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงค่าปรึกษาทางการผ่าตัดกรณีมีการผ่าตัด
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
  1.4 การดูแลโดยแพทย์
 
 
  - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
  1.5 การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)
10,000
10,000
2 อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 
 
  - การเสียชีวิต การสุญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (ไม่รวมถึง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยนต์)
250,000
250,000
3 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
 
 
  ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซ์เรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป (1 ครั้ง ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี)
-
1,200


คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย