บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

บริการที่ช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินของคุณ เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

ดูต่อด้านล่าง
บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

บริการที่ช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินของคุณ เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
20140910111947-13493.png

KK e-Banking


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
บริการ KK e-Banking เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตที่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน โดยให้บริการทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝากและบัญชีกองทุน บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง โอนเงินให้บุคคลอื่น และโอนเงินต่างธนาคาร บริการชำระค่าสินค้า/บริการ เป็นต้น โดยสามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการ


บริการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก และบัญชีกองทุน

 • เรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ในรูปแบบรายงาน ได้แก่
  - ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก (Balance Inquiry)
  - รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบย้อนหลัง (Statement Inquiry) โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 180 วัน
  - รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบรายวัน (Today Transaction)
 • เรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ที่ได้ลงทุนผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริการโอนเงิน

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ภายในธนาคาร
 • สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีฝากประจำ (ประเภทสมุดคู่ฝาก) บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ได้ทันที
 • สามารถตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้าสูงถึง 180 วัน พร้อมทั้งเลือกความถี่ในการโอนเงิน เช่น โอนครั้งเดียว โอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
 • กรณีตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้า สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งโอนเงินได้ ก่อนเวลา 06.30 น. ของวันที่ตั้งให้ระบบทำการโอนเงิน กรณีระบบทำรายการตามคำสั่งภายหลังเวลา 06.30 น. ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขรายการได้
 • เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการโอนเงินย้อนหลังได้ 180 วัน
บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในธนาคาร
 • สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของบุคคลอื่น ได้ทันที
 • สามารถตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้าสูงถึง 180 วัน พร้อมทั้งเลือกความถี่ในการโอนเงิน เช่น โอนครั้งเดียว โอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
 • กรณีตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้า สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งโอนเงินได้ ก่อนเวลา 06.30 น. ของวันที่ตั้งให้ระบบทำการโอนเงิน กรณีระบบทำรายการตามคำสั่งภายหลังเวลา 06.30 น. ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขรายการได้
 • เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการโอนเงินย้อนหลังได้ 180 วัน
บริการโอนเงินต่างธนาคาร
 • สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของบุคคลอื่น ได้ทันที 
  - โอนเงินเข้าบัญชีทันที รองรับการทำรายการโอนสูงสุด 50,000 บาท ต่อครั้ง โดยธนาคารปลายทางที่รับโอน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารยูโอบี (UOB) ธนาคารออมสิน (GSB) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) (CIMBT) ธนาคารธนชาต (TBANK) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารทิสโก้ (TISCO) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  - โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ และ 2 วันทำการ กรณีทำรายการหลัง 10.30 น. จะถือเป็นการทำรายการในวันทำการถัดไปของธนาคาร
 • สามารถตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้าสูงถึง 180 วัน พร้อมทั้งเลือกความถี่ในการโอนเงิน เช่น โอนครั้งเดียว โอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
 • กรณีตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้า สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งโอนเงินได้ ก่อนเวลา 06.30 น. ของวันที่ตั้งให้ระบบทำการโอนเงิน กรณีระบบทำรายการตามคำสั่งภายหลังเวลา 06.30 น. ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขรายการได้
 • เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการโอนเงินย้อนหลังได้ 180 วัน
หมายเหตุ: ระบบไม่เปิดให้บริการโอนเงิน ในช่วงเวลาประมาณ 23:00 น. ถึงเที่ยงคืน

บริการลงทะเบียน KK พร้อมเพย์

สามารถลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ ผูกหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ กับบัญชีเงินฝากเงินฝากของท่านที่เปิดไว้กับธนาคาร
 • เลขประจำตัวประชาชน ผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมาย ผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี ผูกได้ทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

 • สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้
 • สามารถตั้งรายการชำระเงินล่วงหน้าได้สูงถึง 180 วัน พร้อมทั้งเลือกความถี่ในการชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น ชำระครั้งเดียว ชำระเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
 • กรณีตั้งรายการชำระเงินล่วงหน้า สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งโอนเงินได้ ก่อนเวลา 06.00 น. ของวันที่ตั้งให้ระบบทำการโอนเงิน กรณีระบบทำรายการตามคำสั่งภายหลังเวลา 06.00 น. ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขรายการได้
 • เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังได้ 180 วัน

บริการเรียกเก็บเงิน

 • สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้อื่นเพื่อโอนเงินกลับมาให้ได้ โดยเรียกเก็บผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนผ่านบริการพร้อมเพย์
 • รายการที่เรียกเก็บเงินจากผู้อื่น มีอายุในการรอรับชำระเงิน 45 วัน
 • หากถูกผู้อื่นเรียกเก็บเงิน สามารถชำระเงินให้ผู้อื่นที่เรียกเก็บเงินเข้ามา ด้วยวิธีการโอนเงินและวิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ผู้เรียกเก็บเงินและผู้ถูกเรียกเก็บ จะต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อใช้บริการนี้

บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจำ

 • สามารถนำยอดฝากประจำเดิมที่ยังไม่ครบกำหนด มาฝากประจำในระยะเวลาใหม่
 • สามารถเปลี่ยนระยะเวลาการฝากของแต่ละยอดเงินที่ฝากไว้ ได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น 
หมายเหตุ: ระบบจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ลูกค้าทำรายการใหม่ โดยยอดเงินและดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากที่ธนาคารประกาศกำหนด


วงเงินในการทำธุรกรรม

บริการ
วงเงินรวมสูงสุด / รายการ
วงเงินรวมสูงสุด / วัน
1) โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร  
1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
2) โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
200,000.00 บาท
200,000.00 บาท
3) โอนเงินต่างธนาคาร
100,000.00 บาท
200,000.00 บาท
4) ชำระค่าสินค้าและบริการ
500,000.00 บาท
500,000.00 บาท

หมายเหตุ: ลูกค้า KK e-Banking ที่เปิดใช้บริการ KK e-Banking @PhatraEdge จะสามารถใช้วงเงินในการทำธุรกรรมสูงสุดได้ตามตาราง วงเงินในการทำรายการ ของบริการ KK e-Banking @PhatraEdge

สมัครใช้บริการ KK e-Banking ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
บริการ KK e-Banking @PhatraEdge


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
บริการ KK e-Banking @PhatraEdge เป็นบริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตของธนาคารเกียรตินาคิน ("ธนาคาร") สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล.ภัทร") ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพื่อการบริการครบวงจรของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยบริการ KK e-Banking @PhatraEdge นี้รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การเรียกดูยอดเงินคงเหลือและรายการเดินบัญชี และการทำธุรกรรมโอนเงิน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดรายการโอนเงินล่วงหน้าได้อีกด้วย

บริการ KK e-Banking @PhatraEdge รองรับการทาธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายผ่านช่องทางเว็บไซต์และ Mobile Application เช่น
 • บริการข้อมูลบัญชีเงินฝาก (My Account): ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และเรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจัดการบัญชี (Manage Account): เพิ่ม ลด และแก้ไขบัญชีตนเอง และบัญชีผู้อื่น
 • บริการโอนเงิน (Fund Transfer): บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือผู้อื่นภายในธนาคาร และบริการโอนเงินต่างธนาคาร พร้อมบริการโอนเงินแบบโอนประจำ (Recurring Transfer)
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment): บริการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
 • บริการลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ (KK PromptPay Registration): ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อสมัครใช้บริการ KK พร้อมเพย์
 • บริการเรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร (News and Update): เรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร รวมถึงข้อเสนอพิเศษที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้เฉพาะ

 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq

บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก (My Account)

 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ได้ทั้งบัญชีประเภทออมทรัพย์ ประเภทกระแสรายวัน และประเภทเงินฝากประจำ
 • เรียกดูรายละเอียดบัญชีเงินฝาก เช่น ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สถานะบัญชี ประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินปัจจุบันบัญชีสำหรับการรับดอกเบี้ย เป็นต้น
 • เรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน (สามารถกำหนดช่วงเวลาในการแสดงรายการได้ตามที่ต้องการ)
 • สามารถสั่งพิมพ์รายการเดินบัญชีจากการทำธุรกรรมของธนาคาร (Statement) ย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน

การจัดการบัญชี (Manage Account)

 • เพิ่ม ลด และแก้ไขบัญชีตนเอง และบัญชีผู้อื่น ทั้งภายในธนาคาร และต่างธนาคาร
 • แก้ไขข้อมูลบัญชีตนเอง เช่น ชื่อย่อบัญชี และแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้อื่น เช่น ชื่อย่อบัญชี  หมวดหมู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สำหรับแจ้งผลการทำรายการ

บริการโอนเงิน (Fund Transfer)

 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Between your KK account)
 • - โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของท่าน ทั้งบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน
   
 • บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร (To other KK account)
  - โอนเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน จากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ไปยังบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของบุคคลอื่นภายในธนาคาร
การทำรายการ
การหักเงินและค่าธรรมเนียม
เงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง
ภายในเวลา 23.00 น.
ทันที
ทันที
หลังเวลา 23.00 น.
ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป
ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป

 • บริการโอนเงินต่างธนาคาร (To other bank's account)
  แบบที่ 1 เงินโอนเข้าบัญชีทันที
  - ธนาคารปลายทางที่สามารถรับโอนได้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน (BBL) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB) ธนาคารออมสิน (GSB) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)(TISCO) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
การทำรายการ
การหักเงินและค่าธรรมเนียม
เงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง
ภายในเวลา 23.00 น.
ทันที
ทันที
หลังเวลา 23.00 น.
ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป
ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป
  แบบที่ 2 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการ (SMART Same Day)
  - เงื่อนไขวันรับเงินต้องเป็นวันทำการธนาคารเท่านั้น
  - การส่งคำสั่งหลังเวลา 10.30 น.ของวันทำการธนาคารหรือส่งคำสั่งวันหยุดทำการธนาคาร จะถือว่าเป็นการตั้งรายการล่วงหน้า
วันกำหนดรับเงิน
 
การทำรายการ
การหักเงินและค่าธรรมเนียม
เงินเข้าบัญชี ผู้รับปลายทาง
 
วัน
ภายในเวลา
วันที่ D
วันที่ D
10.30 น.
วันที่ D ภายในครึ่งชั่วโมง หลังทำรายการ

วันที่ D ภายใน 17.00 น.

วันที่ D
ตั้งรายการล่วงหน้า
วันที่ D ภายในช่วงเช้า
วันที่ D ภายใน 17.00 น.
  แบบที่ 3 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (SMART Next Day)
วันกำหนดรับเงิน
 
การทำรายการ
การหักเงินและค่าธรรมเนียม
เงินเข้าบัญชี ผู้รับปลายทาง
 
วัน
ภายในเวลา
วันที่ D
วันที่
D-1
10.30 น.
วันที่ D-1 ภายในครึ่งชั่วโมง
หลังทำรายการ

วันที่ D
ภายใน 15.00 น.

วันที่ D
ตั้งรายการล่วงหน้า
วันที่ D-1 ภายในช่วงเช้าของ
วันกำหนดรับเงิน
วันที่ D
ภายใน 15.00 น.

หมายเหตุ: ท่านสามารถยกเลิกรายการล่วงหน้าได้ในกรณีที่สถานะของรายการเป็น “รอประมวลผล” (Pending) เท่านั้น หากสถานะของรายการเป็น “ประมวลผล” (Processing) จะไม่สามารถทำรายการยกเลิกได้

 • บริการโอนเงินแบบโอนประจำ (Recurring Transfer)
  - โอนเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน จากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ไปยังบัญชีอื่น โดยสามารถโอนประจำแบบ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน จำกัดความถี่สูงสุดที่ 6 ครั้ง

 • วงเงินในการทำรายการ
บริการ
วงเงินรวมสูงสุด / รายการ
วงเงินรวมสูงสุด / วัน
1. โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
2. โอนเงินไปยังบุคคลอื่นภายในธนาคาร
1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
3. โอนเงินต่างธนาคาร
1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
4. การชำระค่าสินค้าและบริการ
500,000.00 บาท
500,000.00 บาท

หมายเหตุ: ลูกค้า KK e-Banking ที่เปิดใช้บริการ KK e-Banking @PhatraEdge จะสามารถใช้วงเงินในการทำธุรกรรมสูงสุดได้ตามตาราง วงเงินในการทำรายการ ของบริการ KK e-Banking @PhatraEdge

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

 • สามารถหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้
 • สามารถตั้งรายการชำระเงินล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 180 วัน พร้อมทั้งเลือกความถี่ในการชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น ชำระครั้งเดียว ชำระเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
 • กรณีตั้งรายการชำระเงินล่วงหน้า สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งโอนเงินได้ ก่อนเวลา 6.00 น. ของวันที่ตั้งให้ระบบทำการโอนเงิน กรณีระบบทำรายการตามคำสั่งภายหลังเวลา 6.00 น. ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขรายการได้
 • เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังได้สูงสุด180 วัน

บริการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ KK PromptPay (KK PromptPay Registration)

 • สามารถลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ผูกหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กับบัญชีเงินฝากของท่านที่เปิดไว้กับธนาคาร
 • เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีผูกได้ทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

บริการเรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร (News and Update)

 • ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงข้อเสนอพิเศษที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้เฉพาะ
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq

อัตราค่าธรรมเนียม

รายละเอียดของบริการ
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2. การทำรายการผ่านบริการ KK e-Banking @Phatra Edge
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
 
- ในเขตสำนักหักบัญชี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2.2 โอนเงินไปยังบุคคลอื่นภายในธนาคาร
 
- ในเขตสำนักหักบัญชี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2.3 โอนเงินต่างธนาคาร
 
การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีทันที)
 
- วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ
รายการละ 25 บาท
- วงเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ
รายการละ 35 บาท

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการ)

 

- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ

รายการละ 20 บาท
- วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ
รายการละ 75 บาท
- วงเงินมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท/รายการ
รายการละ 200 บาท
* วงเงินต่อวันไม่เกิน 1,000,000 บาท  

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ)

 
- วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท/รายการ
รายการละ 12 บาท
* วงเงินต่อวันไม่เกิน 1,000,000 บาท  
- โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
* วงเงินต่อวันไม่เกิน 1,000,000 บาท
 
3. ชำระค่าสินค้าและบริการ PromptPay Bill Payment
รายการละ 5 บาท
4. ชำระค่าสินค้าและบริการ
 
-  ค่าสินเชื่อ/เช่าซื้อกับธนาคาร
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
-  ค่าสินค้า/บริการกับผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร
รายการละ 5 บาท

หมายเหตุ:
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KK e-Banking @Phatra Edge ซึ่งธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ
  KK e-Banking @Phatra Edge ภายหลังที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเรียกเก็บหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินทุกกรณีหากตรวจสอบแล้วพบว่าความผิดพลาดเกิดจากการทำรายการของผู้ใช้บริการ เช่น เลขที่บัญชีปลายทางไม่ถูกต้อง หรือบัญชีปลายทางมีสถานะปิด เป็นต้น
20150811050842-02455.png

บริการ KK Contact Center


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข

บริการทางโทรศัพท์ของธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านตลอด 24 ชั่วโมง*  ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขา เพียงกดหมายเลข 02-165-5555 โดยท่านสามารถทำรายการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านพนักงานธนาคารหรือผ่านระบบอัตโนมัติ ดังนี้

*ยกเว้นเวลาปิดประมวลผลของธนาคาร

บริการด้านเงินฝาก >> กด 1

บริการผ่านพนักงานธนาคาร
เงื่อนไข
บริการขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก (Statement) ทางแฟกซ์หรืออีเมล
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี
บริการสอบถามยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ภายในธนาคารเกียรตินาคิน **
บริการเปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเพิ่ม **

บริการด้านเช็ค
o อายัดเช็ค
o สั่งซื้อสมุดเช็ค **

บริการตรวจสอบวงเงินบัตร ATM และบัตร Debit
o วงเงินบัตรสำหรับถอนเงินผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า

สอบถามบริการ KK e-Banking และ KK Smart SMS

บริการผ่านระบบอัตโนมัติ
เงื่อนไข
บริการขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก (Statement) ทางแฟกซ์หรืออีเมล
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลบัตร ATM/Debit
บริการสอบถามยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน
บริการโอนเงิน **
o ระหว่างบัญชีตนเอง ภายในธนาคารเกียรตินาคิน
o ให้บุคคลอื่น ภายในธนาคารเกียรตินาคิน
บริการตรวจสอบและเปลี่ยนวงเงินบัตร ATM และบัตร Debit
o วงเงินบัตรสำหรับถอนเงินผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า

**ก่อนเริ่มใช้บริการครั้งแรกสามารถสมัครและรับทราบเงื่อนไข Phone Service ได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

บริการด้านสินเชื่อเช่าชื้อรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ >> กด 4 
บริการผ่านพนักงานธนาคาร
เงื่อนไข
สอบถามยอดปิดบัญชี
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลรถยนต์และ ข้อมูลส่วนตัวผู้เช่าซื้อรถยนต์

บริการผ่านระบบอัตโนมัติ
เงื่อนไข
สอบถามยอดค้างชำระ
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลรถยนต์และ ข้อมูลส่วนตัวผู้เช่าซื้อรถยนต์
สอบถามยอดปิดบัญชี
สอบถามการชำระเงินค่างวดครั้งล่าสุด
ขอใบแจ้งการชำระเงินค่างวดรถยนต์ทางแฟกซ์
สอบถามวันครบกำหนดต่อภาษีประจำปี
สอบถามการจัดส่งป้ายภาษีรถยนต์
สอบถามวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน
สนใจต่อประกันภัยรถยนต์

บริการด้านสินเชื่อบุคคล >> กด 5
บริการผ่านพนักงานธนาคาร
เงื่อนไข
สอบถามยอดปิดบัญชี
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลสัญญาและข้อมูลส่วนตัวผู้กู้

บริการผ่านระบบอัตโนมัติ
เงื่อนไข
สอบถามยอดค้างชำระ
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลสัญญาและข้อมูลส่วนตัวผู้กู้
สอบถามการชำระเงินค่างวดครั้งล่าสุด
ขอใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อบุคคล

บริการด้านบัตรกดเงินสด >> กด 5
บริการผ่านระบบอัตโนมัติ
เงื่อนไข
บริการเปิดใช้บัตรกดเงินสด
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลบัตรกดเงินสดและข้อมูลส่วนตัวผู้กู้
บริการเปลี่ยนวงเงินบัตรกดเงินสด
o วงเงินบัตรสำหรับถอนเงินผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านตู้ ATM
o วงเงินบัตรสำหรับซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า

บริการด้านสินเชื่อบ้าน >> กด 5 
บริการผ่านพนักงานธนาคาร
เงื่อนไข
สอบถามยอดปิดบัญชี
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลสัญญาและข้อมูลส่วนตัวผู้กู้

บริการผ่านระบบอัตโนมัติ
เงื่อนไข
สอบถามยอดค้างชำระ
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลสัญญาและข้อมูลส่วนตัวผู้กู้
สอบถามการชำระเงินค่างวดครั้งล่าสุด
ขอใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อบ้าน

บริการตรวจสอบผลการสมัครผลิตภัณฑ์ >> กด *5
บริการผ่านระบบอัตโนมัติ
เงื่อนไข
ตรวจสอบผลการสมัครผลิตภัณฑ์
ยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลบัตรประชาชน หรือ Ticket Number ที่ได้รับ

 บริการ KK Smart SMS


 • เงื่อนไข
KKSmartSMS
 • เงื่อนไข

ลูกค้าจะได้รับบริการ โดยแบ่งตามประเภทบัญชีเงินฝาก ดังนี้


1. บริการสำหรับบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
 • สรุปข้อมูลบัญชีรายวัน เป็นบริการสรุปแจ้งยอดเงินเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน และยอดเงินที่ใช้ได้ โดยธนาคารฯจะแจ้งภายในวันถัดไป
 • สรุปข้อมูลบัญชีรายเดือน เป็นบริการสรุปแจ้งยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน พร้อมข้อมูลดอกเบี้ยสะสมปี แยกเป็นแสดงส่วนที่จ่ายแล้ว และคงค้าง โดยธนาคารฯจะแจ้งในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

2. บริการสำหรับบัญชีเงินฝากประจำ
 • สรุปข้อมูลบัญชีรายเดือน เป็นบริการสรุปแจ้งยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน โดยธนาคารฯจะแจ้งในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
KK Smart SMS


เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


 


ประเภทบริการ
อัตราค่าบริการ
1. แจ้งยอดบัญชี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
 • สรุปข้อมูลบัญชีรายวัน
 • สรุปข้อมูลบัญชีรายเดือน

10 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน

2. แจ้งยอดบัญชี ประเภทบัญชีฝากประจำ
 • สรุปข้อมูลบัญชีรายเดือน

ไม่คิดค่าบริการ


ช่องทางสมัครใช้บริการ KK Smart SMS
 • KK Contact center โทร 02 165 5555
 • ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

บริการโอนเงิน


 • รายละเอียด

โอนเงินทันใจได้ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินภายในธนาคาร หรือโอนต่างธนาคาร พร้อมกับช่องทางการโอนเงินที่หลากหลายจากธนาคารเกียรตินาคิน


1. บริการโอนเงินภายในธนาคาร

บริการ
ช่องทางให้บริการ
โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร  

โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ (ประเภทมีสมุดคู่ฝาก)

 

 • ทุกสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ
 • ATM
 • KK e-Banking (Internet / Mobile / PhatraEdge)
 • Phone Service
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร  
โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ (ประเภทมีสมุดคู่ฝาก)
 • ทุกสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ
 • KK e-Banking (Internet / Mobile / PhatraEdge)
 • Phone Service

2. บริการโอนเงินต่างธนาคาร

บริการ
ช่องทางให้บริการ
โอนเงิน แบบผู้รับได้รับเงินทันที
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
 • ทุกสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ
 • ATM
 • KK e-Banking (Internet / Mobile / PhatraEdge)
โอนเงิน แบบผู้รับได้รับเงินภายใน 1 วันทำการ
วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อครั้ง
 • ทุกสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ
 • KK e-Banking (Internet / Mobile / PhatraEdge)
 • KK Biz e-Banking
โอนเงิน แบบผู้รับได้รับเงินภายใน 2 วันทำการ
วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อครั้ง

โอนเงิน BAHTNET
วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทต่อครั้ง

 

 

ทุกสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ
 • เวลาให้บริการ 8.30 – 14.00 น. ของวันทำการปกติ (สาขาปิดรับรายการภายใน 13.30 น.)
 • กรณีธนาคารเป็นผู้สั่งโอน ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 90 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับชำระเงินถึงเวลาที่โอนเงินให้ธนาคารผู้รับโอนเสร็จสมบูรณ์
 • กรณีธนาคารเป็นผู้รับโอนเงิน ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับเงินโอนถึงเวลาที่ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินเรียบร้อย
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq

อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน


 • โอนเงินภายในธนาคาร ฟรี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • โอนเงินต่างธนาคาร

  • โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันไปยังบัญชีต่างธนาคาร [ประเภท 1 วันทำการ (Smart)]
   จำนวนเงินโอนต่อรายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
   0.00 – 100,000.00 20 บาท
   100,000.01 – 500,000.00 75 บาท
   500,000.01 – 2,000,000.00 200 บาท

  • ค่าธรรมเนียมโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต [Bahtnet]
   ธนาคารผู้โอน ธนาคารผู้รับโอน ผู้สั่งโอน ผู้รับโอน
   กทม./ปริมณฑล กทม./ปริมณฑล 150 บาท 100 บาท
   กทม./ปริมณฑล ต่างจังหวัด 150 บาท 100 บาท+ค่าโอนเงินต่างจังหวัด *
   ต่างจังหวัด กทม./ปริมณฑล 150 บาท+ค่าโอนเงินต่างจังหวัด * 100 บาท
   ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด 150 บาท+ค่าโอนเงินต่างจังหวัด * 100 บาท+ค่าโอนเงินต่างจังหวัด *
   *ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
    
  • ค่าธรรมเนียมโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันไปยังบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร (โอนเงินทันทีประเภท ORFT)
   จำนวนเงินโอนต่อรายการ อัตราค่าธรรมเนียม
   โอนไม่เกิน 10,000 บาท 25 บาท
   โอนมากกว่า 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 35 บาท
   * เปิดให้บริการผ่านช่องทาง ATM

บริการรับฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสด


สะดวกง่าย ฝากได้ด้วยตัวเองที่ตู้รับฝากเงินสด ไม่ต้องรอคิวที่เคาน์เตอร์ แค่มีเลขบัญชี เงินเข้าบัญชีได้ทันที

*เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วิธีการฝากเงิน
1. เลือกธนาคารเกียรตินาคิน และระบุเลขบัญชีที่ต้องการฝาก
2. ใส่เงินสดที่ช่องรับเงิน (สามารถฝากธนบัตรมูลค่า 100, 500 และ 1,000 บาท ได้สูงสุด 100 ฉบับ รวมเป็นเงินสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง)
3. ตู้รับฝากเงินสดจะทำการนับ และแสดงจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี ถ้าจำนวนเงินถูกต้อง กดถูกต้อง
4. ตู้รับฝากเงินสดจะแสดงหมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี จำนวนเงินที่ฝาก ค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่เข้าบัญชีผู้รับ
5. ยืนยันรายการ และรอรับใบยืนยันรายการฝาก

รายชื่อธนาคารที่สามารถทำรายการผ่านตู้รับฝากเงินสด (CDM/ADM) เพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 • ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) (CIMBT)
 • ธนาคารยูโอบี (UOB)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • ธนาคารออมสิน (GSB)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)
 • ธนาคารธนชาต (TBANK)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center 02 165 5555

 

อัตราค่าธรรมเนียมการฝาก
 

จำนวนเงินฝากต่อครั้ง ค่าธรรมเนียมการฝาก
ไม่เกิน 10,000 บาท  50 บาท
เกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท  60 บาท
เกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท  70 บาท
เกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท  80 บาท
เกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท  90 บาท
เกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท  100 บาท
เกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท  110 บาท
เกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท  120 บาท


20150729022225-26805.png

บริการรับฝากเงินสดผ่านที่ทำการไปรษณีย์


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข

บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน ผ่านสำนักงานไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ
สะดวกในการบริหารบัญชีเงินฝาก สามารถนำฝากให้ใครก็ได้ที่มีบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน โดยใช้แค่เลขที่บัญชี และชื่อบัญชี
เงินเข้าบัญชีทันที เสมือนกับการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร

วิธีการฝากเงิน
1. ผู้นำฝาก กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล และเลขที่บัญชี ผู้รับเงิน ในใบฝากเงิน (ธน.1) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชี 
2. เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบรับเงินให้เป็นหลักฐานแก่ผู้นำฝาก

อัตราค่าบริการ
ผู้นำฝากชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ20160920055703-27162.png

บริการรับเงินโอนต่างประเทศ


สะดวกกับบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชี หรือรับเป็นเงินสดที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ

ลักษณะบริการ
ผู้โอนสามารถแจ้งวิธีการรับเงินโอนต่างประเทศ กับบริษัท ได้ 2 วิธี
1. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนที่เปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคิน หรือธนาคารอื่น
ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอน ตามคำสั่งที่ผู้โอนได้แจ้งกับบริษัท โดยผู้รับโอนไม่ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงิน
2. ให้ผู้รับโอนรับเป็นเงินสดที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ
ผู้รับโอนแจ้งรหัสรับเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่จะได้รับ พร้อมแสดงเอกสารแสดงตน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ

เงื่อนไขบริการ
1. วิธีการรับเงินโอน อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามแต่ที่ละบริษัทให้บริการ และเรียกเก็บกับผู้โอน
2. จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถรับ-ส่ง ได้ต่อวันสำหรับบริการโอนเงินผ่านบริษัท คือ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 150,000 บาทต่อรายการ

*ตัวอย่างรายชื่อธนาคารที่สามารถรับเงินโอนต่างประเทศผ่านธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 • ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (SCBT)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) (CIMBT)
 • ธนาคารยูโอบี (UOB)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • ธนาคารออมสิน (GSB)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)
 • ธนาคารธนชาต (TBANK)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center 02 165 555520160920064020-20982.png

ช่องทางชำระเงิน


เพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ที่ประสงค์ชำระค่างวด ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าภาษีรถยนต์ และค่าสินค้า/บริการต่างๆ ตามใบแจ้งการชำระ ท่านสามารถชำระผ่านช่องทางหลากหลาย ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้พร้อมบริการ


 • ชำระผ่านธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา
 • ชำระผ่านบริการ KK e-Banking คลิกที่นี่ (เฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์) 
 • ชำระผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ KK Direct Debit คลิกที่นี่
 • ชำระผ่านช่องทางของตัวแทนรับชำระของธนาคาร โดยชำระค่าธรรมเนียมตามที่ตัวแทนรับชำระกำหนด
 • - ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-ELEVEN
  - เทสโก้ โลตัส
  - บิ๊กซี
  - จุดบริการ CenPay (แฟมิลี่มาร์ท, เซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต, บีทูเอส)
  - เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay Station)
  - ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  - ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
  - ธนาคารกรุงไทย (KTB)
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
  - ธนาคารทหารไทย (TMB)
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)

 • ชำระผ่านบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • - ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
  - ธนาคารธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC)
  - ธนาคารมิซูโฮ คอร์เปอเรท สาขากรุงเทพฯ (MHCB)
  - ธนาคารธนชาต (TBANK)
  - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai)
  - ธนาคารยูโอบี (UOB)
  - ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBC Thai)


ข้อแนะนำ:
 • กรุณาใช้บัตรชำระสินเชื่อ หรือแบบฟอร์มการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดที่ท่านต้องการจะชำระเท่านั้น และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการชำระเงินทุกครั้ง
 • ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ตัวแทนผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ
 • สอบถามช่องทางชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center 02 165 5555
 


20150525052519-22503.png

KK Direct Debit


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
จุดเด่นของบริการ
+  สะดวกสบาย เพราะไม่ต้องเดินทางมาชำระบิลด้วยตนเองหรือต่อคิวรอชำระบิล
+  บิลจะถูกชำระอัตโนมัติโดยหักจากบัญชีเงินฝากตรงเวลาทุกงวด (กรุณานำเงินฝากเข้าบัญชีก่อนวันที่ครบกำหนดชำระ)
+  สามารถตรวจสอบการชำระบิลได้จากรายการเดินบัญชีในสมุดเงินฝากและใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากธนาคาร
+  หมดปัญหาเรื่องจ่ายบิลช้า ลืมจ่ายบิล บิลหาย ฯลฯ

KK Direct Debit
20151203051551-07251.png

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KK Smart Investment Service)

ลักษณะของบริการ
- เป็นบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนอัตโนมัติในกองทุนรวม
- รองรับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
- สามารถเลือกใช้บริการประเภท Auto Sweep กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้น
- สามารถเลือกใช้บริการประเภท Saving Planกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคิน และบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
- สามารถเลือกลงทุนในกองทุนตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารจะส่ง SMS ให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนกองทุน โดยอัตโนมัติ
- ธนาคารจะสรุปรายการประจำเดือน (KKSIS Statement) ด้านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และข้อมูลการลงทุนผ่านบริการ KKSIS ให้ลูกค้าทาง e-mail * (เฉพาะกรณีใช้บัญชีธนาคารเกียรตินาคินสมัครบริการเท่านั้น)


กองทุนที่ให้บริการ
บริการ Auto Sweep
- PHATRA PLUS
- PHATRA MP

บริการ Saving Plan
- PHATRA PLUS
- PHATRA PHATRA ACT EQ
- PHATRA LTFD
- PHATRA EQRMF
- PHATRA BLRMF
- PHATRA ACT FIXED
- PHATRA SG-AA
- PHATRA GNP
- PHATRA SMART MV
- PHATRA GHC
- PHATRA PROPRMF
- PHATRA SM CAP
- PHATRA SmartMV LTF

รูปแบบของบริการ
Auto Sweep
- ลูกค้าสามารถกำหนดการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ผ่านการกำหนดวงเงินในบัญชีด้วยการตั้งค่าสูงสุด (Max) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน และตั้งค่าต่ำสุด (Min) เพื่อขายหน่วยลงทุน เป็นการวางแผนเพิ่มผลตอบแทนให้กับบัญชีเงินฝาก พร้อมเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ

หลักการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. A เงินคงเหลือต่ำสุดในบัญชี ซึ่งหมายถึงเมื่อใช้เงินจนถึงระดับนี้ (Min) ระบบจะทำการขายกองทุนคืนอัตโนมัติ เพื่อให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากอยู่ในระดับปกติ (เท่ากับค่า Max) เพียงพอต่อการใช้จ่าย
2. A-B ยอดเงินในบัญชีสำหรับรับดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ตั้งไว้เพื่อเป็นส่วนของค่าใช้จ่าย โดยให้กำหนดจำนวนเงินคงเหลือสูงสุดให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
3. C เป็นช่วงเวลาที่ต้องการให้เงินพักอยู่ในบัญชี (Safety Period) ก่อนที่จะทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อนำไปซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งช่วงเวลานี้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้เงินพักอยู่ในบัญชีนานเท่าใด ในส่วนนี้ลูกค้ายังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
4. D เป็นเงินในส่วนที่ต้องการลงทุน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินจากวงเงินคงเหลือสูงสุดในบัญชี (Max) ระบบจะทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในส่วนที่ต้องการลงทุนนี้ เพื่อนำไปซื้อหน่วยลงทุน

หมายเหตุ:
-
หากมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนภายใต้รูปแบบบริการ Auto Sweep ระบบจะทำการสับเปลี่ยนยอดคงเหลือของกองทุนเดิมไปเป็นยอดคงเหลือของกองทุนใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
- ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการนี้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้น

Saving Plan
- ลูกค้าสามารถกำหนดรอบระยะเวลาที่ต้องการให้หักเงินเพื่อไปลงทุนในกองทุนโดยอัตโนมัติ
- บริการนี้สามารถใช้ได้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคิน และบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ
หลักการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. A ยอดเงินรวมทั้งหมดในบัญชีเงินฝาก
2. B จำนวนเงินที่ต้องการให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด ตามระยะเวลาที่กำหนด (Time/Frequency) เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส โดยลูกค้าสามารถระบุวันหรือวันที่ที่ต้องการหักบัญชีได้ เช่น กรณีเลือกระยะเวลาเป็นทุกเดือน สามารถระบุวันที่ที่ต้องการลงทุนได้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 28 หรือระบุเป็น ทุกสิ้นเดือน"

 มูลค่าการทำรายการซื้อ / ขาย หน่วยลงทุนขั้นต่ำ
- 5,000 บาท / ครั้ง / กองทุน สำหรับบริการ Auto Sweep
- 1,000 บาท / ครั้ง / กองทุน สำหรับบริการ Saving Plan หรือ ตามมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนตามที่กองทุนกำหนดแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

20160503091955-04632.png

บริการเปิดบัญชี KK e-Account


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข

บริการเปิดบัญชี KK e-Account

สมาร์ทกว่ากับบัญชีรูปแบบดิจิทัล เพียงแสดงบัตรประชาชน ฝาก ถอน โอน ได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีสมุดบัญชี
 • สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ทุกประเภท
 • สะดวกทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทาง Electronic เช่น KK e-Banking, บริการผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • ไม่ต้องพกสมุดบัญชี ฝาก ถอน โอน ได้ทันที ทุกสาขา เพียงแสดงบัตรประชาชน
 • ปลอดภัย ด้วยขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลและลายเซ็นต์ของเจ้าของบัญชี ก่อนเริ่มทำธุรกรรมการเงิน
 • โปร่งใส ด้วยบริการ E-Mail Statement แจ้งรายการเดินบัญชีผ่าน E-mail Address ที่ลูกค้าให้กับธนาคารทุกเดือน ไม่มี
  ค่าใช้จ่าย

ประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่ให้บริการเปิดบัญชี KK e-Account

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท

วิธีการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KK e-Account

 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกใบคำขอเปิดบัญชี KK e-Account และลงนามรับรอง
 • ท่านที่มีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถนำสมุดบัญชีเดิม มาเปลี่ยนเป็นบัญชี KK e-Account ได้ที่สาขาที่
  ท่านเปิดบัญชี โดยเลขบัญชียังคงเป็นเลขบัญชีเดิมของท่าน ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีใหม่

*กรณีเปลี่ยนบัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก เป็น บัญชี KK e-Account หรือเปลี่ยนจากบัญชี KK e-Account เป็นบัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าต้อง กรอกเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี ณ สาขาที่ลูกค้าได้ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KK e-Account

 • บัตรประจำตัวประชาชนประเภท Smart Card

 20180129090329-14468.png

บริการชำระบิลข้ามธนาคาร


 • FAQ
บริการชำระบิลข้ามธนาคารที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยมีช่องทางการชำระบิลที่หลากหลายมากขึ้นตามจำนวนธนาคารที่ร่วมให้บริการ เพียงนำใบแจ้งหนี้ที่ระบุข้อมูลผู้ให้บริการ (Biller) หรือ Biller ID ไปยังธนาคารที่ร่วมให้บริการ

ค่าธรรมเนียม

ช่องทางรับชำระ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
เมื่อใช้บริการผ่าน
ธนาคารที่ร่วมให้บริการ
ค่าธรรมเนียม
เมื่อใช้บริการผ่าน
ธนาคารเกียรตินาคิน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile Banking, Internet Banking และ ATM
ไม่เกิน 5 บาท 
ฟรีค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61
 
ช่องทางสาขา
ไม่เกิน 20 บาท 


*ฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ สำหรับการชำระเงินเพื่อการกุศล (Charity) และการบริจาค (Donation)