BE HAPPY BE WEALTHY ชวนคนที่คุณรักมาเปิดบัญชีวันนี้ รับของสมนาคุณฟรี

BE HAPPY BE WEALTHY ชวนคนที่คุณรักมาเปิดบัญชีวันนี้ รับของสมนาคุณฟรี

BE HAPPY BE WEALTHY
ชวนคนที่คุณรักมาเปิดบัญชีวันนี้ รับของสมนาคุณฟรี วันนี้ - 30 ก.ย. 60

** ลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชี
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณตุ๊กตารักคุณห่มอุ่น
- เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
- เป็นลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีเงินฝากประจำเคเค ฟรี 55 อัพ หรือ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ระหว่างวันที่ 12 ส.ค. – 30 ก.ย. 60 ที่สาขา
- ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับของสมนาคุณได้เพียง 1 รายการจากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากสูงสุด
- สามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาที่ลูกค้าทำการเปิดบัญชีครั้งแรก
- ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย หรือทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่น ในกรณีที่ของสมนาคุณตามรายการข้างต้นหมดลง
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับหน่วยลงทุน
- ธนาคารจะมอบหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเงินฝากประจำเคเค
ฟรี 55 อัพ หรือบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 12 ส.ค. - 30 ก.ย. 60
- ธนาคารจะพิจารณาการให้หน่วยลงทุนจากยอดเงินที่ลูกค้าฝากระหว่างวันที่ 12 ส.ค. - 30 ก.ย. 60 และต้องคงเงินจำนวนดังกล่าวไว้จนถึงวันที่
31 ต.ค. 60 จึงจะมีสิทธิ์รับหน่วยลงทุน
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 500 บาท ต่อจำนวนเงินฝากทุกๆ 1,000,000 บาท
แก่ลูกค้า มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ท่าน
- ลูกค้าต้องมีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)
ภายใต้ชื่อบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้เปิดบัญชี
- ลูกค้าต้องผ่านการทดสอบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ บลจ.ภัทร กำหนด
- กรณีที่แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ของผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับเดิมหมดอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำ Suitability test ใหม่
และหากยังไม่เคยทำ Master App ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน
- ธนาคารจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ในวันที่ 20 พ.ย. 60 ให้กับลูกค้าเงินฝากที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ข้อกำหนดกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
- ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

***เงื่อนไขการรับของสมนาคุณตุ๊กตามินิรักคุณ สำหรับผู้แนะนำลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชี
• เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
• ผู้แนะนำจะได้รับของสมนาคุณต่อเมื่อพาผู้ถูกแนะนำที่เป็นลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีเงินฝากประจำเคเค ฟรี 55 อัพ หรือ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ระหว่างวันที่ 12 ส.ค. – 30 ก.ย. 60 ที่สาขาธนาคาร
• ผู้แนะนำลูกค้า 1 ท่านสามารถรับของสมนาคุณได้เพียง 1 รายการจากผลิตภัณฑ์ที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีเงินฝากสูงสุด
• ผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำ (1คู่) จะได้รับตุ๊กตามินิรักคุณเพียง 1 ตัวเท่านั้น
• สามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาที่ลูกค้าทำการเปิดบัญชีครั้งแรก
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย หรือทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่น ในกรณีที่ของสมนาคุณตามรายการข้างต้นหมดลง
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน/ข้อแนะนำ

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมครบเต็มจำนวน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต หรือเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน