โปรสบายใจ บ้านใหม่กับทรัพย์สินรอขาย

โปรสบายใจ บ้านใหม่กับทรัพย์สินรอขาย

โปรสบายใจ บ้านใหม่กับทรัพย์สินรอขายธนาคารเกียรตินาคิน
พบข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะโครงการพนาสนธิ์ วางเงินเสนอซื้อ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 29 ธ.ค.60*
เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านธนาคารเกียรตินาคิน รับดอกเบี้ย 0% 3 เดือน รับพรีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี* ชำระราคาเป็นเงินสด รับฟรีบัตรกำนัลโฮมโปร มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท* ดูรายละเอียดทรัพย์และข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 165 5577 หรือ คลิกที่นี่

*เงื่อนไขการขายสิทธิพิเศษรวมถึงเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น **ทรัพย์สินรอขายของธนาคารเกียรตินาคิน ***เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ •เงื่อนไขการขายและสิทธิพิเศษ รวมถึงเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด •เงื่อนไขและสิทธิพิเศษเฉพาะทรัพย์สินที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 29 ธ.ค. 60 เท่านั้น•กรณีผู้ซื้อชำระราคาเป็นเงินสด ทรัพย์ที่มีราคาขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท รับบัตรกำนัลโฮมโปร มูลค่า 20,000 บาทต่อรายการทรัพย์ ทรัพย์ที่มีราคาขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลโฮมโปร มูลค่า 30,000 บาทต่อรายการทรัพย์ โดยจะมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน 30 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์•บัตรกำนัลโฮมโปรไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ •ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •กรณีผู้ซื้อสมัครสินเชื่อกับธนาคารและได้รับอนุมัติ รับดอกเบี้ย 0% 3 เดือน รับฟรีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี •เงื่อนไขการชำระเงิน วางเงินเสนอซื้อ 20,000 บาท พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย และชำระเงินเพิ่ม 20,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดและโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วันนับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย •ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์, ค่าอากรสแตมป์ ธนาคารและผู้ซื้อรับภาระคนละครึ่ง•ค่าภาษีเงินได้, ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็นผู้รับภาระ •ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า