โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงคู่กับประกันชีวิต

เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงคู่กับประกันชีวิต

31 สิงหาคม 2560

เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงคู่กับประกันชีวิต

เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน จำนวนเงิน 100,000 แต่ไม่ถึง 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.75%/ปี จำนวนเงิน 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 4.00%/ปี


*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครประกันชีวิตของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีแบบประกันชีวิตที่เข้าร่วม 8 แบบ คือ "เคเคเจน เวลท์ 14/6" หรือ "เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)" หรือ "เคเคเจน เวลท์ 15/7" หรือ "เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15" หรือ "เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10" หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4" หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8" หรือ "แบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5"

1. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
2. การพิจารณารับประกันชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
3. เงื่อนไขการรับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
3.1 เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน คู่กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ
3.2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชีประเภทนี้ เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท เท่านั้น
3.3 ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้
3.4 จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์โดยผู้ฝากต้องทำการเปิดบัญชีภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่สมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต
3.5 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุเมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคาร กำหนดแล้วแต่กรณีนับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย ตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
3.6 เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไปโดยธนาคารจะทำการฝากเงิน รายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
3.7 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเงินเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าวสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงจากยอดเงินฝากดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
3.8 กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงิน หรือผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ6 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
3.9 ผู้ฝากไม่สามารถก่อภาระผูกพันหรือภาระหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือนได้
3.10 รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้ 

คำเตือน:
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฏหมาย
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงผู้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น
- บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ดาวน์โหลด Factsheet
อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

 

back


Tag :
  • เงินฝาก
  • ฝากประจำ
  • ฝากประจำพิเศษ
  • ุฝากประจำ6เดือน