ร่วมงานกับ KK
 
ลูกค้าสินเชื่อ > สินเชื่อรายย่อย > สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 
       
 
 


สินเชื่อรถยนต์
สิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อรถยนต์ 

ธนาคารเกียรตินาคิน ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะสม

หากคุณกำลังพิจารณาจะซื้อรถยนต์ไว้ใช้สักคัน ธนาคารมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อรถยนต์แก่ลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมเสนอสินเชื่อรถยนต์สำหรับเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง และรถมือสอง โดยลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมวางเงินดาวน์และระยะเวลาผ่อนชำระที่สอดคล้องและ เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของลูกค้าได้

นอกจากนี้ ธนาคารยังพร้อมให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี บริการด้านการขอ ใบอนุญาตเกี่ยวกับรถยนต์ บริการด้านการทำประกันภัย และภาษีรถยนต์อีกด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้บริการได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด พร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการประมูลรถยนต์ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เป็นประจำทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค

วงเงินสินเชื่อ

80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ
75% สำหรับรถบรรทุก
ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12-72 เดือน


วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถนำการ์ดชำระเงินไปติดต่อชำระเงินที่ตัวแทนธนาคาร ได้ดังนี้

ชำระเป็นเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7- ELEVEN, เอ็มเปย์ สเตชั่น และเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ
ชำระที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ และหากชำระด้วยเช็ค ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า และรับชำระเฉพาะเช็คในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ (เฉพาะธนาคารกสิกรไทยใช้รหัส 33503)
ชำระโดยการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
    - ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Phone) สำหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 0-2645-5555 หรือ 1333
- ธนาคารกสิกรไทย (KBANK e-Phone) สำหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 0-2888-8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์  สำหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 0-2777-7777
ชำระผ่านระบบ Internet www.bangkokbank.com ของธนาคารกรุงเทพ, www.kasikornbank.com ของธนาคารกสิกรไทย, www.scbeasy.com ของธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Call Center 0-2680-3333 หรือที่ สำนักงานสาขา ธนาคารเกียรตินาคิน
 
 
บุคคลธรรมดา
1.

ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

2. ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
3. ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการที่มีอาชีพทำงานประจำจะต้องมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ส่วนอาชีพอิสระ จะต้องประกอบอาชีพนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการจะต้องมีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
สามารถตรวจสอบได้


นิติบุคคล
1. ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการจะต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย
2. ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจดีมีฐานะการเงินมั่นคง
3. ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการ จะต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลให้กระทำการ “เช่าซื้อ” ได้
4.

ผู้ขอสมัครหรือขอรับบริการจะต้องมีภูมิลำเนา อันได้แก่ ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง ซึ่งต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Call Center 0-2680-3333  หรือที่ สำนักงานสาขา ธนาคารเกียรตินาคิน

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. Slip เงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด หรือสำเนาเสียภาษีเงินได้
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาสมุดคู่ฝากหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

นิติบุคคล
1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
2. Statement ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
3. สำเนาทะเบียนการค้า (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. หนังสือบริคณห์สนธิ
6. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน
 
** หมายเหตุ: เอกสารของผู้ค้ำประกันของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้ใช้เอกสารเดียวกับบุคคลธรรมดา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Call Center 0-2680-3333  หรือที่ สำนักงานสาขา ธนาคารเกียรตินาคิน

 

 
 
คำนวณราคารถ
ราคารถใหม่ บาท
เงินดาวน์ (%)
อัตราดอกเบี้ย (%)
จำนวนงวด งวด
   
ยอดจัด
-
บาท
ค่างวดต่อเดือน
-
บาท
คำนวณราคารถ ที่สามารถผ่อนได้
ค่างวดที่ต้องการ บาท
เงินดาวน์ (%)
อัตราดอกเบี้ย (%)
จำนวนงวด งวด
   
ราคารถ
-
บาท
ยอดจัด
-
บาท

* โปรแกรมช่วยคำนวณข้างต้น
เป็นเครื่องมือเบื้องต้น ที่ช่วยให้ท่านคำนวณค่างวด และความสามารถซื้อรถของท่านอย่างคร่าว ๆ
และเป็นการคำนวณที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
** ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตามเกณฑ์ธนาคาร **

 
 
  (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ)
 
ข้อมูลส่วนบุคคล *
ชื่อ :
นามสกุล :
 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
ชื่ออาคาร / หมู่บ้าน
เลขที่
ชั้น
ซอย
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
E-mail 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับรถที่ต้องการ *
รถใหม่ รถมือสอง ปีค.ศ.
ยี่ห้อ
รุ่น
เงินดาวน์  บาท หรือ ร้อยละ
 
เป็นลูกค้า หรือเคยเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่
ไม่เคยเป็น เป็นอยู่ / เคยเป็น
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Contact Center โทร. 02-680-3333 หรือที่ สำนักงานสาขา ธนาคารเกียรตินาคิน

 
 
 
       
 

 
Back
   
นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อตกลงการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา/ร้องเรียน/เสนอแนะ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +(66)2680-3333, โทรสาร +(66)2256-9933, สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)