ร่วมงานกับ KK
 
ลูกค้าสินเชื่อ > สินเชื่อธุรกิจ > สินเชื่ออพาร์ทเมนท์
 
 

สินเชื่ออพาร์ตเมนต์ เพื่อสร้างหอพัก

บริการสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ เป็นวงเงินสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้เช่า ทั้งกู้เพื่อก่อสร้างหอพัก และโครงการอพาร์ทเมนท์ใหม่ ปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่ หรือ Refinance อาคารจากสถาบันการเงินเดิม โดยถือเป็นบริการที่สมบูรณ์ครบวงจร ด้วยข้อเสนอดีๆ ดังนี้

การพิจารณาที่รวดเร็ว
วงเงินค่าก่อสร้างหอพัก อพาร์ตเมนต์สูงสุดได้ถึง 100% ของมูลค่างานก่อสร้าง
มีสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างหอพัก อพาร์ตเมนต์ให้ได้มาตรฐาน
การผ่อนชำระที่สอดคล้องกับรายได้
โดยระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี
 
คุณสมบัติของผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
ติดต่อ-สอบถาม    
 
 
คุณสมบัติของผู้กู้
 
มีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วต้องการปรับปรุงหรือต้องการก่อสร้างใหม่
มีที่ดินเป็นของตัวเอง
ไม่เป็นหนี้ NPLs หรือได้รับปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่อนชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 

กรณีนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือบริคณห์สนธิ 2 ชุด

สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 2 ชุด
งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
ประวัติผู้บริหารของบริษัท, ประสบการณ์ทำงาน, ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านต่างๆ
ประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงินหรือวงเงินสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงิน, หลักประกัน (กรณีมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน)
บัญชีเงินฝาก/Statement การเดินบัญชีของกรรมการหรือนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
ทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการ
สำเนาโฉนดที่เสนอเป็นหลักการประกัน, ใบอนุญาตการก่อสร้าง
แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง
สำเนาทะเบียนผู้เข้าพัก (ถ้ามี), ใบอนุญาตจัดตั้งหอพัก (ถ้ามี), ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก (ถ้ามี)

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมสรส (ถ้ามี)

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
ประวัติผู้กู้, ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน หรือวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน, หลักประกัน (กรณีมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน)
บัญชีเงินฝาก/Statement การเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม
 

ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรสาร 0-2680-3889
Call Center 0-2680-3333 

 
 
 
 

 
Back
   
นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อตกลงการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา/ร้องเรียน/เสนอแนะ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +(66)2680-3333, โทรสาร +(66)2256-9933, สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)