ข่าวและกิจกรรม

บล.ภัทร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของ Thailand Future Fund

  • 6 พ.ย. 2561
  • 265

บล.ภัทร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของ Thailand Future Fund

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน และนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) "TFFIF" ในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมหน่วยลงทุน ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของ TFFIF ในราคาหน่วยละ 10 บาท มีจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายที่ 4,470 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนทั้งหมดเท่ากับ 44,700 ล้านบาท นับเป็นการเสนอขายที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2561

ทั้งนี้ การจัดตั้ง TFFIF เป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สำหรับนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินหรือเงินกู้ยืมที่มีรัฐบาลค้ำประกัน

# อื่นๆที่น่าสนใจ