สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash เหมาะสำหรับคนมีรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash
 • 11 ก.พ. 2561
 • 7,580

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash

สำหรับคนมีรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมิน

รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ช.ม* 

(เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

วงงินอนุมัติสูงสุด

5 ล้านบาท 

วงเงินกู้สูงสุด

120% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อน

72 เดือน

รู้ผลอนุมัติภายใน

2 ชั่วโมง

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 • รถยนต์ต้องปลอดภาระหนี้
 • อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองส่วนบุคคลที่ปลอดภาระหนี้

เอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน  ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด

เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร

 • สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 4 ชุด ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน  ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 • งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ

(?)เงื่อนไขที่ไม่สามารถให้สินเชื่อรถเพื่อเงินสด แบบไม่โอนเล่มทะเบียนได้ คืออะไร
เนื่องจากการสูญหายของเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ออกทดแทนเล่มทะเบียนเดิม

 

(?)สินเชื่อ Car Quick Cash มีเงื่อนไขของรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่ออย่างไร

สินเชื่อ Car Quick Cash มีเงื่อนไขของรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ ดังนี้
            1. กรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อปลอดภาระหนี้
            2. รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้
            3. อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาในสัญญากู้ไม่เกิน 20 ปี
            4. ต้องทำประกันภัยรถยนต์ใหม่ เป็นประเภท 1, 2 ,2 พลัส (หากเหลืออายุประกันเกินกว่า 3 เดือน สามารถเสียค่าเลี่ยงได้)

 (?)นิติบุคคลสามารถใช้บริการสินเชื่อ Car Quick Cash ได้ หรือไม่อย่างไร

นิติบุคคลสามารถใช้บริการสินเชื่อ Car Quick Cash ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
 2. ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง, ผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน
 3. กิจการมีความมั่นคง สามารถอยู่รอดได้ในสภาพตลาดตลอดอายุสัญญา
 4. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
 5. รายได้สุทธิก่อนหักภาษีไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวด
 6. ให้เฉพาะสินเชื่อรถเพื่อเงินสดแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น

(?)ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้สินเชื่อ Car Quick Cash ต้องทำงาน เป็นระยะเวลาเท่าใดถึงจะสามารถกู้สินเชื่อได้

พนักงานประจำ หรือสัญญาจ้าง มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ มีการ ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป

 

(?)ผู้ที่จะสามารถกู้สินเชื่อ Car Quick Cash ได้ ต้องมีรายได้เท่าไร

ผู้ที่จะสามารถกู้สินเชื่อ Car Quick Cash ได้ ต้องมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท / เดือน


(?)การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ Car Quick Cash แบบโอนเล่มทะเบียนมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

สำหรับสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียน ทางธนาคารพิจารณาวงเงินจากรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ และ   รายได้ของผู้กู้วงเงินสินเชื่อสูงสุดคือ 5,000,000บาท (ขึ้นอยู่กับการประเมินจากราคารถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อของธนาคาร)

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง