สินเชื่อบ้าน

ชีวิตใหม่ เริ่มต้นด้วยการมีบ้าน

สินเชื่อบ้าน
 • 11 ก.พ. 2561
 • 1,582

สินเชื่อบ้าน

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง

วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน

ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี

กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน

เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน

วงเงิอนุมัติสูงสุด

50 ล้านบาท

วงเงินกู้สูงสุด

105% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด

30 ปี

รู้ผลอนุมัติภายใน

3 วัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กรณีซื้อบ้านใหม่

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สูงสุดไม่เกิน 10%

กรณีซื้อคอนโดมิเนียม

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สูงสุดไม่เกิน 10%

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ

 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • หลังจากธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ

 *หมายเหตุ

 • สำหรับโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • กรณีราคาซื้อขาย ≥ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน ยกเว้น กรณีผู้กู้เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร จะได้รับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารแสดงตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ (1ชุด)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 • Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6เดือนล่าสุด)
 • แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 • แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

FAQ

(?)วงเงินสินเชื่อ ของสินเชื่อบ้าน KK  Home Loan

 • ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

(?)ระยะเวลาการกู้สูงสุดเท่าใด

 • สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)

(?)ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้กี่คน และจำกัดความสัมพันธ์ของผู้กู้ร่วมหรือไม่

 • ผู้กู้ได้ 4 คน (รวมผู้กู้หลัก)
 • จำกัดความสัมพันธ์ของผู้กู้ร่วม ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

(?)ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไรบ้างในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

 • ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น)
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (จ่ายที่กรมที่ดิน) 
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง