สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

หนักที่อื่น เบาที่เรา ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
 • 11 ก.พ. 2561
 • 5,974

KK Home Refinance

ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

วงเงินกู้รีไฟแนนซ์สูงสุด 50 ล้านบาท

รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี

กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน

พิเศษ สมัครวันนี้ - 28 ธ.ค. 61

ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคา*
ฟรี ค่าจดจำนอง*

วงเงินอนุมัติสูงสุด

50 ล้านบาท

วงเงินกู้สูงสุด

100% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด

30 ปี

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ
กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมีเนียม
 

 1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 2. กรณีสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สูงสุดไม่เกิน 10%

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ

*หมายเหตุ 

 1. กรณีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
 2. รับ Gift Voucher มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท และฟรีค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เลือกสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร
 3. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

เจ้าของธรุกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 5. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 6. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอเอกสาร (1 ชุด)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. สัญญาเงินกู้
 5. สัญญาจำนอง

FAQ

(?)วงเงินสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สามารถกู้ส่วนต่างได้หรือไม่

ได้ โดยวงเงินตามภาระหนี้คงเดิม รวมวงเงินส่วนต่างแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ด้วย

 

(?)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น)
 2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 4. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (จ่ายที่กรมที่ดิน)
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง