โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

แคมเปญเงินฝากต้อนรับวันแม่

 • 10 ส.ค. 2561
 • 52,314

แคมเปญเงินฝากต้อนรับวันแม่

ชวนคนที่คุณรักมาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 5,000 บาท* สำหรับลูกค้ารายใหม่

 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 – 5,000,000 บาท รับเงินคืนเข้าบัญชีล้านละ 400 บาท*
 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 6,000,000 บาท ขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชีล้านละ 600 บาท*

(*ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.04 % ต่อปี )

เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

 1. เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
 2. ลูกค้ารายใหม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.- 30 ก.ย.61
 3. ธนาคารจะพิจารณาการให้เงินคืนเข้าบัญชีจากยอดเงินฝากรวมทุกบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายใหม่ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.- 30 ก.ย.61 และต้องคงเงินจำนวนดังกล่าวไว้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.61 จึงจะมีสิทธิ์รับเงินคืนเข้าบัญชี
 4. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ท่าน
 5. ลูกค้ารายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญต้องแจ้งความประสงค์รับเงินคืนเข้าบัญชี โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเข้าร่วมแคมเปญของธนาคาร ณ สาขาที่ฝากเงินภายในวันที่เปิดบัญชี
 6. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายในวันที่ 11 ธ.ค.61
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับ

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KK Contact Center โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

 1. เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
 2. ลูกค้ารายใหม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.- 30 ก.ย.61
 3. ธนาคารจะพิจารณาการให้เงินคืนเข้าบัญชีจากยอดเงินฝากรวมทุกบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายใหม่ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.- 30 ก.ย.61 และต้องคงเงินจำนวนดังกล่าวไว้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.61 จึงจะมีสิทธิ์รับเงินคืนเข้าบัญชี
 4. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ท่าน
 5. ลูกค้ารายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญต้องแจ้งความประสงค์รับเงินคืนเข้าบัญชี โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเข้าร่วมแคมเปญของธนาคาร ณ สาขาที่ฝากเงินภายในวันที่เปิดบัญชี
 6. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายในวันที่ 11 ธ.ค.61
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร
โปรโมชั่น