โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

 • 31 ม.ค. 2562
 • 9,861

เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2%* ต่อปี

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.)

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

วงเงินฝาก

วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย% (ต่อปี)

2 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท

1.50

10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

1.75

30 ล้านบาท

2.00

เงื่อนไข

 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เฉพาะชื่อบัญชีเดี่ยวเท่านั้น 

(ไม่รวม คณะบุคคล มูลนิธิ  วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)

 1. ลูกค้ารายใหม่ เป็นลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท รวมไปถึงการซื้อตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
 2. ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000,000.- บาท/ราย
 3. ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

 1. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบเมื่อครบกำหนดฝาก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 3. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย% (ต่อปี)

2 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท

1.50

10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

1.75

30 ล้านบาท

2.00

*เงื่อนไข

 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เฉพาะชื่อบัญชีเดี่ยวเท่านั้น 

(ไม่รวม คณะบุคคล มูลนิธิ  วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)

 1. ลูกค้ารายใหม่ เป็นลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท รวมไปถึงการซื้อตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
 2. ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000,000.- บาท/ราย
 3. ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

 1. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบเมื่อครบกำหนดฝาก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 3. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โปรโมชั่น