SBL

บริการยืมและให้ยืมหุ้น เพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง

SBL

บริการยืมและให้ยืมหุ้น เพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง

  • 12 Apr 2018
  • 74,997

Securities Borrowing and Lending (SBL) คือ เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ผู้ยืมและผู้ให้ยืม โดยบริษัทหลักทรัพย์จะเข้ามาเป็นตัวกลางหรือเป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรม ซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม เป็นธุรกรรมที่ช่วยสร้างผลกำไรเพิ่มเติมแก่พอร์ตลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ยืมหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายรวมถึงฝั่งผู้ให้ยืมที่ลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวสามารถใช้บริการ SBL ได้

 

หมายเหตุ : ธนาคารเป็นเพียงผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ บล.ภัทร เท่านั้น

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555