บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท คอร์เปอเรท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท คอร์เปอเรท
  • 15 Jul 2019
  • 287

ออมทรัพย์

ดอกเบี้ยสูง เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก

คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ดอกเบี้ย

1.25%*

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

1,000 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท คอร์เปอเรท

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000.- บาท
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
จำนวนเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Corporate
ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ต่อปี) ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน วิธีการคำนวณ
น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.00% 700,000 บาท (700,000x1.00%)/365
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000,000 บาท 1.25% 300,000,000 บาท (300,000,000x1.25%)/365
ส่วนที่เกิน 3000,000,000 บาทขึ้นไป

1.25%

(ส่วนที่ไม่เกิน 300,000,000 บาท)

0.50%

(ส่วนที่เกิน 300,000,000 บาท)

400,000,000 บาท

(300,000,000x1.25%)/365

+

(100,000,000x0.05%)/365

  • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ รักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  • ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้านิติบุคคลทั่วไป (2), นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (3) และนิติบุคคลพิเศษ (4) เท่านั้น

Promotions
Related Article