ประกันสุขภาพ เคเคเจน เวลเนส

หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล กับประกันสุขภาพจ่ายตามจริง

ประกันสุขภาพ เคเคเจน เวลเนส
 • 16 Feb 2018
 • 10,983

ประกันสุขภาพ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 250,000 บาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 400 แห่ง

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงตอบคำถามสุขภาพ)

ใช้ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่*

ไม่เคลมมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย สูงสุด 15%**

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
**กรณีประวัติดีตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

ความคุ้มครอง

250,000 บาท

ไม่เคลมรับ

ส่วนลดเบี้ยประกัน สูงสุด 15%

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย:

 • 16-65 ปี และในกรณีต่ออายุ 66 - 70 ปี
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
อายุ (ปี)
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) *** 
แผน 1
แผน 2
คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)
คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD-OPD)
16 - 35
6,800
11,700
36 - 45
7,600
13,300
46 - 55
10,000
17,500
56 - 65
12,900
21,500
66 -70
15,100
24,000


***เบี้ยประกันรายปี รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ด้านสุขภาพ

 1. เคยเป็นหรือเคยได้รับการรักษาโรค ดังต่อไปนี้ โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคตับ โรคเอดส์ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเลือด โรคทางสมอง และหลอดเลือดสมอง โรคทางระบบปราสาท อัมพาต เนื้องอก โรคกระดูก หรือโรคกล้ามเนื้อ
 2. ใน 5 ปีที่ผ่านมา เคยเข้ารับการปรึกษาแพทย์ ได้รับการตรวจวินิจฉัย (อาทิเช่น เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การส่งตรวจชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยา การตรวจอัลตร้าซาวด์ การตรวจคลื่นหัวใจหรือการตรวจเลือด ปัสสาวะ) ยกเว้น การตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป
 3. ปัจจุบันกำลังเจ็บป่วย หรือมีอาการผิดปกติที่ยังมิได้เข้ารับการรักษาหรือปรึกษาจากแพทย์ (อาทิเช่น อาการปวดที่ผิดปกติ ก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อที่เจริญผิดปกติ ภาวะการมองเห็นพร่ามัวผิดปกติ ทวารเลือดออกผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นลมบ่อยๆ รวมถึงอาการผิดปกติหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณี)

ด้านประวัติการทำประกันภัย
มีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ที่เคยทำไว้แล้วกับ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เมื่อรวมกับที่กำลังขอเอาประกันภัยแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้ 

 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรือดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. การบาดเจ็บ / การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) / โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนวันที่กรรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 4. การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

คำเตือน: 

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 รวมถึงปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได้
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท โดยบริษัทจะมีการแจ้งยืนยันการรับพิจารณาประกันภัยตามระยะเวลและวิธีการที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจึงสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พิจารณารับประกันชีวิต

หมายเหตุ: 

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัย เจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบจ่ายผลประโยชน์ต่อปี
Promotions
Related Article