ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4

ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลาน จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 4 ปี

ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4
  • 16 Feb 2018
  • 3,422

ประกันชีวิต

ส่งต่อความมั่งคั่ง

มอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 88 ปี

รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดอายุ 88 ปี

สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นๆ เพียง 4 ปี

ความคุ้มครอง

ถึงอายุ 88 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

4 ปี

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินครบ 100%

ลดหย่อนภาษีสูงสุด

100,000 บาท

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 75 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด)

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 500,000 บาท (อายุ 0 - 15 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

การพิจารณาประกันภัย: ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของบริษัท

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: ขึ้นกับอายุและเพศ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข และความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นในกรมธรรม์

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

  1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต
  2. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า อินฟินิท เวลท์ 88/4 (ไม่มีเงินปันผล)
  3. เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
Promotions
Related Article