รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาะุรกิตตลาดทุนของประเทศไทนอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราได้รับการยอมรับถึงความเป็นผู้นำและบริการอันเป็นเลิศด้วยรางวัลมากมายที่ได้รับจากองคืกรต่างๆ ของธุรกิจตลาดทุนและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเป็นบทพิสูจน์

• ระดับ “A”

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  

• รางวัล Best Commercial Bank Thailand 2018 

ธนาคารได้รับรางวัลจากการประกาศผล The International Banker 2018 Asia Awards Winners ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า จัดโดยนิตยสาร International Banker นิตยสาร  ชั้นนำด้านการเงินการธนาคาร

 

• รางวัล Power Deal of the Year

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้จัดหาเงินกู้ (Arranger) ร่วมกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์อีก 3 แห่ง ในการสนับสนุนสินเชื่อ (Syndicated Loan) แก่บจ.ท็อป เอสพีพี  จากงาน The Asset Triple A Asia Infrastucture Awards 2018 จัดโดย The Asset นิตยสารชั้นนำด้านตลาดการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

• รางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภท Platinum Awards และ Gold Awards

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการลูกค้าให้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการประกาศรางวัลโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน”ประจำปี 2561 หรือ Thailand Sustainability Investment 2018 จากการประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและมีการบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่น ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

 

• ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”

ธนาคารได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 และได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

• การจัดอันดับ ESG100

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่หน่วยงานอีเอสจีเรตติ้งของสถาบันไทยพัฒน์ให้  อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2561 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและ ธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับคัดเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4

 

• รางวัล ‘บริษัทนำร่อง รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’

ธนาคารเป็น 1 ใน 18 องค์กรนำร่องและเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน จัดโดยภาคีร่วม 6 องค์กร ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี