บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจในส่วนของตลาดทุนโดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 99.9 บริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มทั้งหมดประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่