Bond Trading

หุ้นกู้ซื้อง่าย ขายได้ไม่ต้องรอครบกำหนดอายุ

Bond Trading

 

  • 12 พ.ย. 2561
  • 37,029

Bond Trading การลงทุนในตราสารหนี้มีลักษณะเป็น Fixed-Income Investment คือ ผู้ออกตราสารหนี้จะกำหนดวันชำระและอัตราดอกเบี้ย พร้อมระบุวันคืนเงินต้นที่ชัดเจน ผู้ออกตราสารหนี้ในตลาดมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และตราสารหนี้ยังสามารถซื้อขายได้ในตลาดรอง ผู้ลงทุนจึงไม่ต้องรอจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนเพื่อรับคืนเงินลงทุน และมีโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในกรณีที่ดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้บริการด้านตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เรามีฝ่าย Debt Capital Market ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือ Underwriter ในการช่วยบริษัทระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ ประกอบกับเรามีฐานลูกค้าที่ลงทุนในตราสารหนี้จำนวนมาก ธนาคารจึงสามารถนำเสนอธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองที่หลากหลาย ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้หลายกลุ่ม ทำให้ในปัจจุบันธนาคารได้รับการจัดให้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ Active Dealer โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คำเตือน :

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
  • ผลตอบแทนจากการลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
# อื่นๆที่น่าสนใจ