Phatra DW06

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

Phatra DW06

  • 3 ส.ค. 2561
  • 47,718

Derivative Warrants (DW) คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นสัญญาสิทธิประเภทหนึ่งที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ ที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตที่ราคา จำนวน และ เวลาที่กำหนดไว้

DW ใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ทำให้กำไร/ขาดทุนจากการลงทุนใน DW สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง ในมูลค่าเงินลงทุนที่เท่ากัน และสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง โดยหากมีมุมมองว่าหุ้นขึ้นก็ควรซื้อ Call แต่หากมีมุมมองว่าหุ้นลงก็ควรซื้อ Put

 

ทำไมต้อง Phatra DW06

  • มีโปรแกรม Algorithm จะคำนวณราคาให้เคลื่อนไหวไปตามราคาหุ้นอ้างอิงในทันที
  • มีการเติม order ตลอดเวลาในกรณีที่นักลงทุนต้องการซื้อหรือขาย DW จำนวนมากๆ
  • การันตีรับซื้อคืน DW06 ที่ไม่มีมูลค่าทุกตัวที่ราคา 0.01 บาท
  • ไม่คิด Time Decay ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คำเตือน :

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ : ธนาคารเป็นเพียงผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ บล.ภัทร เท่านั้น
            สอบถามเพิ่มเติม คลิก https://line.me/ti/p/~@dw06