PHATRA GNP

โอกาสที่คุณจะได้ลงทุนในบริษัทชั้นนำของโลก

PHATRA GNP

  • 12 ก.ย. 2561
  • 131,860

PHATRA GNP กองทุน Phatra GNP ลงทุนในกองทุนหลัก กองทุน Capital Group New Perspective Fund เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ลงทุนในบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง มีการกระจายแหล่งรายได้มาจากหลายประเทศ และมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต บริหารโดย  Capital Group Companies เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการชั้นนำของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดการลงทุนยาวนานกว่า 80 ปี มุ่งเน้นการลงทุนที่สร้างการเติบโตของผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับการลงทุนในระยะยาวโดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก

 

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาท

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คำเตือน :

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลกในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน โดยกองทุน หลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • PHATRA GNP-H จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของหน่วยลงทุน ของกองทุนหลักกลับมาเป็นสกุลเงินบาทเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุน อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว อาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
# อื่นๆที่น่าสนใจ