Phatra SSF

บริการจับคู่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Phatra SSF

 

  • 13 มี.ค. 2562
  • 103,056

Phatra Single Stock Futures Block Trade

Phatra Single Stock Futures Block Trade* เป็นบริการจับคู่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับนักลงทุน โดยมี บล.ภัทร เป็นคู่สัญญา ทั้งนี้จำนวนซื้อขายขั้นต่ำต้องเป็นไปตามที่ TFEX กำหนด และที่สำคัญการส่งคำสั่ง Block Trade นั้นนักลงทุนจะต้องส่งคำซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

 

ทำไมนักลงทุนถึงต้องใช้บริการ  Block Trade ของ บล.ภัทร

  • บล.ภัทร มีโต๊ะ SBL ขนาดใหญ่ ในกรณีนักลงทุนต้องการ Short Futures จึงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
  • อันดับความน่าเชื่อถือของ บล.ภัทร อยู่ที่ A- (จัดอันดับโดย TRIS Rating)
  • เจ้าแรกในตลาด ที่มีช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายที่ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำแทนการโทรศัพท์ เรียกว่าระบบ Phatra Block Trade System (PBTS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน 

 

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน
  • ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง แตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ “เงินฝาก” จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการโดยบล.ภัทร

# อื่นๆที่น่าสนใจ