อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ

Foreign Currency Deposits Interest Rates

อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ

ประกาศครั้งที่ 1/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 1/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62)
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด