สินเชื่อธุรกิจ KK SME

รายละเอียด

สินเชื่อธุรกิจ KK SME ขยายธุรกิจ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่า

 • 1 พ.ย. 2561
 • 286,226

SME รีไฟแนนซ์ มาที่เกียรตินาคินรับ 2 ต่อ (หมดเขต 31 มี.ค. 63 นี้)

* เฉพาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 (ใช้รถเป็นหลักประกัน) และ KK SME คูณ 3 (ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน) เท่านั้น * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อธุรกิจ KK SME ขยายธุรกิจ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่า

ใช้รถเป็นหลักประกันก็กู้ได้ 

ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันก็กู้ได้
ไม่มีหลักประกันก็กู้ได้
วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25% ต่อปี*

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
 • จดทะเบียนในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
 • รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน  500 ล้านบาทต่อปี
 • มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

นิติบุคคล
 • จดทะเบียนในประเทศไทยและถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 • รับเฉพาะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (ทะเบียนการค้า หรือ บริษัทจำกัด)
 • สำหรับธุรกิจที่เป็นบริษัทจำกัด จะต้องมีการส่งงบการเงิน
 • รายได้ยอดขายของธุรกิจไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีโดยดูจากงบการเงิน
 • มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส