สินเชื่อธุรกิจ KK SME

รายละเอียด

สินเชื่อธุรกิจ KK SME ขยายธุรกิจด้วยเงินทุนสูงสุด 15 ล้านบาท

 • 1 พ.ย. 2561
 • 211,227

สินเชื่อธุรกิจ KK SME ขยายธุรกิจด้วยเงินทุนสูงสุด 15 ล้านบาท

มีหลักประกัน (รถหรืออสังหา)หรือไม่มีหลักประกันก็กู้ได้*

วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของหลักประกันสูงถึง 15 ล้านบาท*
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี*(1 ปีแรก)

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
 • จดทะเบียนในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
 • รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน  500 ล้านบาทต่อปี
 • มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

นิติบุคคล
 • จดทะเบียนในประเทศไทยและถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 • รับเฉพาะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (ทะเบียนการค้า หรือ บริษัทจำกัด)
 • สำหรับธุรกิจที่เป็นบริษัทจำกัด จะต้องมีการส่งงบการเงิน
 • รายได้ยอดขายของธุรกิจไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีโดยดูจากงบการเงิน
 • มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส