ข่าวและกิจกรรม

KKP ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • 21 ธ.ค. 2561
  • 651

KKP ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้โครงการ ‘คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน’

ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย นำพนักงานจิตอาสาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางการเงินผ่านเกมส์ในรูปแบบดิจิทัล (Learning by Gaming) ภายใต้โครงการ ‘คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน’ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านการใช้จ่าย การออม และการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารรายได้ในวัยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

# อื่นๆที่น่าสนใจ