ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 14/6 สุพรีม

พร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 14/6 สุพรีม
  • 15 ก.พ. 2562
  • 3,004

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 6 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 14 ปี

รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 13)

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น สูงสุด 50 ล้านบาท* (คุ้มครองปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 เท่านั้น เฉพาะชั้นอาชีพ 1 - 2)

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 738% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ความคุ้มครอง

14 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

6 ปี

ผลตอบแทนที่ได้รับ รับเงินคืนทุกปีสูงสุด

12%

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัย : ระหว่าง 1 เดือน - 65 ปี  ( ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด)
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 14  ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี 
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 50,000 บาท
  • ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะชั้นอาชีพ 1 – 2)
  • อัตราเบี้ยประกันภัย : อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทุกอายุ ทั้งเพศชายและเพศหญิง
  • การตรวจสุขภาพ: ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1.กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม

2.กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี  หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย 

ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1.การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

2.การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา”นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

3.สงคราม ( ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

คำเตือน

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

1.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น   บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

2.การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 

3.แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบ สะสมทรัพย์ 14/6 (ไม่มีเงินปันผล)

4.เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

5.ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง