กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ

เน้นลงทุนใน "หุ้นไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว และเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี"

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ
 • 26 ก.พ. 2561
 • 3,149

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้

PHATRA ACT EQ

นโยบายกองทุน : เน้นลงทุนใน "หุ้นไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว และเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี"

ลงทุนในหุ้นี่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient portfolio management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 • กองทุนอาจลงทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้ อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
 • การลงทุนในกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ มิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ครบเต็มจำนวนได้ และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปรกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 • ในกรณีที่กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ได้
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 • การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจำนวนได้
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง