ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับธนาคารที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การระงับหรือจำกัดขอบเขต รวมถึงการปฏิเสธสิทธิในการใช้บริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ตามเกณฑ์ของธนาคาร โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ท่านหรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์โดยทันที

 

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ 

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ธนาคารเป็นผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆ

 

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีความขัดแย้งกันให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น ธนาคาร ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ 

 

ไม่มีการรับประกัน 

ธนาคารนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ธนาคารจะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ธนาคารก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น 

 

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ

ธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์/ได้รับสิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลงและ/หรือทำเพิ่มเพื่อนำไปเผยแพร่ หรือใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

 

ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ ธนาคารไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ท่านจึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของท่านเอง ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ที่เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก ความบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบหรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคารจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม 

 

การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรือการใช้บริการเว็บไซต์ของธนาคาร หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ของท่านต่อธนาคาร โดยผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือทางอีเมล์ ธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด  การลงทะเบียนกับธนาคาร ท่านจะเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคาร ซึ่งการให้ข้อมูลของท่าน ถือเป็นการตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคาร เห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งธนาคาร และท่าน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ 

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น ธนาคารจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ท่านจะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ท่านจะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ทั้งนี้ เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ การใช้งานระหว่างประเทศ การตีความ และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ธนาคาร หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียน และ/หรือไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากธนาคาร 

 

ธนาคารจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ท่านต้องการรับบริการกับธนาคารรวมถึงธนาคารจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อเท็จจริงที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัครและทางบริการเสริม ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน ทั้งนี้ธนาคารดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและธนาคาร ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บ รวบรวม เปิดเผย ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของธนาคาร บริษัทในเครือของธนาคาร และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ธนาคารได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกรณีธนาคารมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของศาล หรือในการพิจารณาของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือการร้องขอโดยหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาการให้บริการของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารรับประกันกับท่าน ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ตลอดเวลา และหากมีการแก้ไขใดๆ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวธนาคาร จะบรรจุการแก้ไขดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร

 

การดูแลความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

ธนาคารพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 หรือสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 

การยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของธนาคารซึ่งจะแทนที่นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์ของธนาคารฉบับอื่น ๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นจนถึงปัจจุบัน


ในอนาคตธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

 

รายละเอียดข้อตกลงอื่นๆ

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ ธนาคารฯ ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้ ดังนั้น ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ ธนาคารฯ จะเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคารฯ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารฯ ได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้ให้แก่ธนาคาร หากผู้ใช้ไม่ต้องการลงทะเบียน และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากธนาคารฯ 

ธนาคารฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ผู้ใช้ต้องการรับบริการของธนาคารฯ โดยจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับผู้ใช้ หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และธนาคารฯ ในกรณีที่ผู้ใช้มีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้จะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากธนาคารฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยการขอข้อมูลจากผู้ใช้โดยตรง โดยกระบวนการสมัครและโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับผู้ใช้ หากผู้ใช้เลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์/ เบอร์โทรสาร และเลขประจำตัวผู้ใช้แก่ธนาคารฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของผู้ใช้แก่ธนาคารฯ แล้ว ธนาคารฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคารฯ โดยคำนึงถึงนโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  • ได้รับการร้องขอและให้อำนาจแก่ธนาคารฯ จากผู้ใช้
  • ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิต หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น ธนาคารฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของธนาคารฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ธนาคารฯ จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล และ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการ และปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษาข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนเองในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้งาน นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด รวมถึงการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของธนาคารฯ ตามการร้องขอของผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ
ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับธนาคาร ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของธนาคารฯ ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การระงับหรือจำกัดขอบเขต รวมถึงการปฏิเสธสิทธิในการใช้บริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด และไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์โดยทันที 

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ 
ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ 

ธนาคารเกียรตินาคินดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆ 

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น ธนาคารฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ 

ไม่มีการรับประกัน 
ธนาคารฯ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ธนาคารฯ จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ธนาคารฯ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น 

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ
ธนาคารฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารฯ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ 

ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือ บทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ ธนาคารฯ ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้จึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ใช้เอง ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ที่เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าธนาคารฯ หรือตัวแทนของธนาคารฯ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม 

การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคารฯ หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ต่อธนาคาร โดยผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือทางอีเมล์ ธนาคารฯ จะถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ การลงทะเบียนกับธนาคารฯ ผู้ใช้จะเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากธนาคารฯ ซึ่งการให้ข้อมูลของผู้ใช้ ธนาคารฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของธนาคารฯ ทางธนาคารฯสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคาร เห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งธนาคารฯ และผู้ใช้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของธนาคารฯ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้เอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น ธนาคารฯ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ การใช้งานระหว่างประเทศ การตีความ และการบังคับใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย