โครงการ KK NeXtGen

KK NextGen Program

KK NeXtGen : From Study to Success

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับทายาทเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการสืบทอดธุรกิจ และสานต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

มุ่งเน้นการปลูกฝังทายาทเรื่องคุณธรรม ค่านิยม และการบริหารแบบธรรมาภิบาลอันเป็นหัวใจของความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรอันเป็นจุดเด่นของหลักสูตร แล้วยังได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาด้าน Wealth Planning เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งมอบธุรกิจและความมั่งคั่งให้แก่ทายาทลูกค้า PRIORITY ทั้งในด้านโครงสร้างธุรกิจและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย โดยแบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกลและกล้าเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการนำเสนอที่ทายาทสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในรูปแบบกิจกรรม Workshop กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างมุมมองการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่จากองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ การบรรยายความรู้ที่ทันสมัย โดยวิทยากรจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและผู้ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น คุณบรรยง พงษ์พานิช, คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน, คุณศราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม), คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ (After You) อาจารย์กีรติ ศตะสุข จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

Week 1
A Successful Past
เราเชื่อว่าประสบการณ์ในอดีตจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับอนาคต

เพราะประสบการณ์ในอดีตเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับอนาคต  เราจึงได้สรรหาวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน การทำธุรกิจ เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ในอดีต รวมถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

Week 2
Path to Greater Success - Wealth Management
การลงทุนและการบริหารเงินคือโจทย์ใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งให้กับการทำธุรกิจ

การลงทุนและการบริหารเงินอย่างเป็นระบบ  คือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งให้กับการทำธุรกิจ  KK NeXtGen Program พร้อมเตรียมเขี้ยวเล็บให้ทายาทด้วยความรู้ด้าน Wealth Management  รวมถึงการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

Week 3
Path to Greater Success - Skill and Planning
ในโลกของธุรกิจสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกรอบไปด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Strategy)  เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ขาดไม่ได้  KK NeXtGen Program พร้อมสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเปิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึงการช่วยส่งเสริม Brand ให้เติบโตในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงในปัจจุบัน

Week 4
Securing a Successful Future
การทำธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปไม่ได้ถ้าขาดการสร้างจริยธรรมที่ดีต่อองค์กรและต่อสังคม

การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน  คือ หัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ  การสร้างธรรมนูญครอบครัว รวมถึงการสร้างจริยธรรมที่ดีต่อองค์กรและต่อสังคม  ผ่านการทำ  Corporate Social Responsibilities (CSR) เป็นสิ่งที่ KK NeXtGen Program  ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างดี

ประมวลภาพโครงการ