โครงการ KK NeXtGen

KK NextGen Program

KK NeXtGen : From Study to Success

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับทายาทเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการสืบทอดธุรกิจ และสานต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

มุ่งเน้นการปลูกฝังทายาทเรื่องคุณธรรม ค่านิยม และการบริหารแบบธรรมาภิบาลอันเป็นหัวใจของความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรอันเป็นจุดเด่นของหลักสูตร แล้วยังได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาด้าน Wealth Planning เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งมอบธุรกิจและความมั่งคั่งให้แก่ทายาทลูกค้า PRIORITY ทั้งในด้านโครงสร้างธุรกิจและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย โดยแบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกลและกล้าเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการนำเสนอที่ทายาทสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในรูปแบบกิจกรรม Workshop กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างมุมมองการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่จากองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ การบรรยายความรู้ที่ทันสมัย โดยวิทยากรจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและผู้ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น คุณบรรยง พงษ์พานิช, คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน, คุณศราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม), คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ (After You) อาจารย์กีรติ ศตะสุข จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

Week 1
A Successful Past
เราเชื่อว่าประสบการณ์ในอดีตจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับอนาคต

เราจึงเตรียมวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ในอดีต รวมถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ให้กับผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Week 2
Path to Greater Success - Wealth Management
การลงทุนและการบริหารเงินคือโจทย์ใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งให้กับการทำธุรกิจ

KK NeXtGen Program จึงเสริมความรู้ด้าน Wealth Management รวมถึงการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

Week 3
Path to Greater Success - Skill and Planning
ในโลกของธุรกิจสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) รวมถึงกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Strategy) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเปิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึงการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เติบโตในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงในปัจจุบัน

Week 4
Securing a Successful Future
การทำธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปไม่ได้ถ้าขาดการสร้างจริยธรรมที่ดีต่อองค์กรและต่อสังคม

KK NeXtGen Program ตระหนักถึงความสำคัญของ Corporate Social Responsibilities (CSR) เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพโครงการ