เงินของคุณจะโตขึ้น

รายละเอียด

แคมเปญรับหน่วยลงทุนมูลค่ารวมสูงสุด 1,600 บาท

 • 18 มี.ค. 2563
 • 849

แคมเปญต่อที่ 1: รับหน่วยลงทุน PHATRA MP สูงสุด 1,000 บาท

 • สำหรับลูกค้ารายใหม่เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำพิเศษ และ/หรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 31 พ.ค.63
 • คงยอดเงินฝาก และ/หรือยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ฝากเงินและ/หรือซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก รับของสมนาคุณสุดพิเศษ
ยอดเงินฝาก/ซื้อหน่วยลงทุน
ของสมนาคุณ
ของสมนาคุณสูงสุดเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
500,000 – 999,999 บาท
หน่วยลงทุน PHATRA MP 500 บาท
0.1% ต่อปี
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
หน่วยลงทุน PHATRA MP 1,000 บาท

แคมเปญต่อที่ 2: รับหน่วยลงทุน PHATRA MP สูงสุด 600 บาท

สำหรับลูกค้าที่ซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ.ภัทร แบบสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ด้วยเงินลงทุนจำนวนเท่ากันทุกเดือน ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนอัตโนมัติ (KKSIS) ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 31 พ.ค.63

ซื้อหน่วยลงทุน (ต่อเดือน)
ของสมนาคุณ
ของสมนาคุณมีมูลค่า
5,000 – 9,999 บาท
หน่วยลงทุน PHATRA MP 200 บาท
0.33% ของมูลค่าเงินลงทุน
ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
หน่วยลงทุน PHATRA MP 600 บาท
0.5% ของมูลค่าเงินลงทุน
สำหรับลูกค้ารายใหม่เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำพิเศษ และ/หรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 31 พ.ค.63
คงยอดเงินฝาก และ/หรือยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ฝากเงินและ/หรือซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก รับของสมนาคุณสุดพิเศษ

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร / ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท ตั๋วแลกเงิน และซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผ่านธนาคารเกียรตินาคินมาก่อน
 2. แคมเปญต่อที่ 1
  • ธนาคารจะพิจารณาให้ของสมนาคุณจากยอดรวมเงินฝากและ/หรือยอดเงินลงทุนเฉลี่ย 60 วัน นับจากวันแรกที่มีเงินเข้าบัญชี และ/หรือซื้อหน่วยลงทุน (ไม่รวมกองทุน PHATRA MP,PHATRA Plus, PHATRA Plus-F, PHATRA Act Fixed, PHATRA Act Fixed-F, PHATRA MMRMF, PHATRA SG-AA RMF, PHATRA INRMF,PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA GNP RMF-H, PHATRA GNP RMF-UH, PHATRA PROPRMF,PHATRA LTFD, PHATRA SmartMV LTF และ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)) และใช้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญจะได้รับหน่วยลงทุน PHATRA MP ระหว่างวันที่ 21-25 ก.ย.63
  • ยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 1. แคมเปญต่อที่ 2
  • ไม่รวมกองทุน PHATRA MP,PHATRA Plus, PHATRA Plus-F, PHATRA Act Fixed, PHATRA Act Fixed-F, PHATRA MMRMF, PHATRA SG-AA RMF, PHATRA INRMF,PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA GNP RMF-H, PHATRA GNP RMF-UH, PHATRA PROPRMF,PHATRA LTFD, PHATRA SmartMV LTF และ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF))
  • หน่วยลงทุนที่ตัดชำระด้วยบัตรเครดิตไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • หากไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ หรือมีเหตุผลใดๆ ที่ส่งผลให้การลงทุนขาดความต่อเนื่องไม่ครบ 12 เดือน ตามที่กำหนดจะถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
  • หากมีการลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือนตามที่กำหนด แต่มียอดเงินลงทุนไม่เท่ากันในทุกเดือนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทางธนาคารจะใช้ยอดเงินลงทุนที่น้อยที่สุดในการคำนวณให้ของสมนาคุณ เช่น ลูกค้ากำหนดการลงทุน 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน แต่มีเดือนหนึ่งลงทุน 8,000 บาท ซึ่งไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ทางธนาคารจะถือว่าเงินลงทุน 8,000 บาท นั้นเป็นยอดการลงทุนสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนแทน
  • ธนาคารจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ (ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อผ่าน KKSIS และ/หรือผ่านการลงทุนด้วยตนเอง ต่อเนื่องครบ 12 เดือน หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออก และรายการโอนออกจากกองทุนนั้น) ณ วันที่ 31 พ.ค.64 และแยกตามรายกองทุน
  • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญจะได้รับหน่วยลงทุน PHATRA MP ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค.64
  • ยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 1. ลูกค้าต้องมีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.ภัทร ภายใต้ชื่อบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้เปิดบัญชี เพื่อรับหน่วยลงทุน PHATRA MP
 2. ลูกค้าต้องผ่านการทดสอบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ บลจ.ภัทร กำหนด
 3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ของสมนาคุณสูงสุดตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพียง 1 รายการ/ท่าน เท่านั้น
 4. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมแคมเปญของธนาคาร ณ สาขาที่เปิดบัญชีภายในวันที่ 24 มี.ค.- 31 พ.ค.63
 6. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 7. ข้อกำหนดกองทุนรวม PHATRA MP เป็นไปตามเงื่อนไขของบลจ.ภัทร
 8. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ