สินเชื่อธุรกิจ KK SME รถคูณสาม

ไม่มีเกียร์ถอยในรถของนักสู้ ถ้าคุณสู้ เราพร้อมสู้ไปกับคุณ

สินเชื่อธุรกิจ KK SME รถคูณสาม
 • 12 ก.พ. 2561
 • 17,965

ใช้รถยนต์ในการขอสินเชื่อได้ถึง 5 คันต่อราย

ผ่อนได้นาน วงเงินสูงสุดด้วยเงินทุน 3 เท่า

ใช้รถในการขอสินเชื่อได้ถึง 5 คันต่อราย

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าประเมินรถยนต์

วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคาร)

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MLR + 9.35% ต่อปี*

*หมายเหตุอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โดยได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% ต่อปี เท่ากับ MLR +8.85% ต่อปี หรือเทียบเท่ากับ 16.00% ต่อปี (MLR ณ วันที่ 11 มิ.ย. 61 เท่ากับ 7.15% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MLR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร)

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

บุคคลธรรมดา

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • ดำเนินกิจการ และ/หรือ จดทะเบียนธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรายได้กิจการ 5 - 300 ล้านบาทต่อปี

นิติบุคคล

 • จดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีผู้ค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50%

คุณสมบัติรถยนต์หลักประกัน

 • รถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้) อายุไม่เกิน 5 หรือ 8 ปี
 • ผู้กู้และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และครอบครองรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ที่ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์อยู่ในหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคาร (ตรวจสอบยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์ ของท่าน ได้ที่ FAQ)

เอกสารประกอบพิจารณา
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกจากทางราชการ
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้ธนาคารนำเงินสินเชื่อเข้าฝาก (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับกิจการที่ออกโดยทางราชการ
  • สำเนาหนังสือรับรองกิจการพร้อมกับวัตถุประสงค์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)
  • สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3)/ หส. 2
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้ธนาคารนำเงินสินเชื่อเข้าฝาก (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • งบการเงินกิจการ 2 ปีล่าสุด

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 1.75% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการจัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด 2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

FAQ

(?) สินเชื่อธุรกิจ KK SME รถคูณ 3 คืออะไร?

สินเชื่อในรูปแบบเงินกู้ที่ให้แก่ผู้ประกอบการ SME รายย่อย ทั้งในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือลูกค้านิติบุคคล โดยลูกค้าจะได้รับวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่ารถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อและวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

 

(?) วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าจะได้รับ?

ลูกค้าจะได้รับสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของมูลค่ารถยนต์ที่นำมาใช้ในการขอสินเชื่อ โดยลูกค้าหนึ่งรายจะสามารถนำเสนอรถได้สูงสุด 5 คัน และสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 4 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยธนาคารจะแยกวงเงินของลูกค้าออกเป็น 2 วงเงิน คือ วงเงินกู้ และวงเงินเช่าซื้อ

 

(?) ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร?

 1. เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีรายได้กิจการ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี
 2. ดำเนินกิจการและ/หรือจดทะเบียนธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจน (ไม่เป็นหาบเร่ แผงลอย)
 4. ผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 25 - 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

 

(?) รถยนต์ที่นำมาใช้ในการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

 1. อายุรถไม่เกิน 5 หรือ 8 ปี นับจากปีที่ผลิต
 2. ผู้กู้ และ ผู้ครอบครอง / ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 3. ผู้กู้จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์อย่างน้อย 6 เดือน
 4. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะและรถตู้ ที่ใช้ส่วนบุคคลและเพื่อกิจการโดยตรง* ยกเว้นรถบรรทุกและรถบรรทุก 4 ล้อ และรถที่ใช้เพื่อการรับจ้างสาธารณะ (*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณารถยนต์จะนำมาใช้ในการขอสินเชื่อบางประเภท อาทิ รถแท็กซี่ หรือลิมูซีน)
 5. มีประกันรถยนต์ที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ชั้น 1 หรือ ชั้น 2+ที่ทุนประกันครอบคลุมราคารถยนต์)
 6. รถต้องเป็นยี่ห้อดังต่อไปนี้
  รับอายุรถไม่เกิน 8 ปี
  - Core Brands – Toyota / Honda / Isuzu / Suzuki
  - Marketable Brands – Mitsubishi / Nissan / Hyundai
  - Non-Marketable Brands – Ford / Chevrolet / Mazda
  - Premium Cars – Mercedes Benz / BMW

  รับอายุรถไม่เกิน 5 ปี
  - Premium Cars - Audi / Mini / Volkswagen / Subaru / MG / Lexus / Volvo

 

(?) สินเชื่อธุรกิจ SME รถคูณ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่?

ธนาคารจะแยกวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติเป็น 2 วงเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ย effective rate ของทั้งสองวงเงินอยู่ที่ 16.50% ต่อปี

 • วงเงินที่ 1 วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ที่ MLR+9.35%ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 11 มิ.ย. 61) MLR ของธนาคารอยู่ที่ 7.15%ต่อปี อัตราดอกเบี้ยของวงเงินส่วนนี้จึงเท่ากับ 16.50%ต่อปี โดยจะเป็นการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก
 • วงเงินที่ 2 วงเงินเช่าซื้อ จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (flat rate) ซึ่งเหมือนกับการทำเช่าซื้อรถยนต์โดยทั่วไป โดยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นี้จะแตกต่างกันตามระยะเวลาผ่อนชำระแต่เมื่อคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ย effective rate แล้ว จะเท่ากับวงเงินกู้ในส่วนที่ 1

ทั้งนี้ ธนาคารมีโปรแกรมพิเศษหากลูกค้าสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50%ต่อปี ทั้งสองวงเงิน คือ อัตราดอกเบี้ย effective rate เท่ากับ MLR+ 8.85% ต่อปี หรือเทียบเท่ากับ 16.00% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์

Product

กรณีไม่สมัครประกันชีวิต 

กรณีสมัครประกันชีวิต 

Late payment

 (ต่อปี)

Tenor (Month)

Rate (ต่อปี)

Tenor (Month)

Rate (ต่อปี)

Car 3X – HP (Flat rate)

72

flat rate 9.70%

72

flat rate 9.36%

MRR +10%

 

 

 

 

 

60

flat rate 9.50%

60

flat rate 9.18%

 

48

flat rate 9.32%

48

flat rate 9.01%

 

36

flat rate 9.15%

36

flat rate 8.86%

 

24

flat rate 9.04%

24

flat rate 8.76%

Car 3X – Loan (Effective rate)

All

MLR + 9.35%

All

MLR + 8.85%

28%

เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย

 

16.50%

 

16.00%

 

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล และอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคล

Product

กรณีไม่สมัครประกันชีวิต

กรณีสมัครประกันชีวิต

Late payment
(ต่อปี)

Tenor (Month)

Rate
(ต่อปี)

Tenor (Month)

Rate
(ต่อปี)

Car 3X – HP (Flat rate)

72

flat rate 8.38%

72

flat rate 8.06%

MRR +10%

 

 

 

 

 

60

flat rate 8.23%

60

flat rate 7.93%

 

48

flat rate 8.09%

48

flat rate 7.79%

 

36

flat rate 7.97%

36

flat rate 7.68%

 

24

flat rate 7.90%

24

flat rate 7.62%

Car 3X – Loan (Effective rate)

All

MLR + 7.35%

All

MLR + 6.85%

28%

เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย

 

14.50%

 

14.00%

 

 

(?) สินเชื่อธุรกิจ SME รถคูณ 3 มีเงื่อนไขในการรับวงเงินกู้ผ่านทางการโอนเงินเข้าบัญชีอย่างไรบ้าง?

 1. บัญชีที่ใช้รับเงินสินเชื่อต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้กู้
 2. กรณีรถอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ ผู้กู้ต้องนำส่งสมุดจดทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อให้กับธนาคารภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารออกเช็คสั่งจ่ายสถาบันการเงินที่ผู้กู้ผ่อนชำระรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

 

(?) สินเชื่อธุรกิจ SME รถคูณ 3 มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

มีค่าธรรมเนียม 8 ประเภทที่ลูกค้าจะถูกหักออกจากวงเงินกู้ ทั้งนี้ ลูกค้าแต่ละรายอาจจะถูกหักไม่ เหมือนกัน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมในการให้สินเชื่อ (ค่าธรรมเนียม 2.5% ของวงเงินอนุมัติรวม)
 2. ค่าอากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงินกู้ และ 15 บาท ต่อผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน ต่อหลักประกัน 1 คัน)
 3. ค่าอากรซื้อขายรถยนต์ (0.5% ของวงเงินเช่าซื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (1,300 บาท) โดยประมาณทั้งนี้เป็นไปตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด โดยขึ้นอยู่กับแบบในการโอน ชนิดรถยนต์ที่โอน
 5. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรถยนต์ซึ่งใช้ในการขอสินเชื่อ)
 6. ค่า พ.ร.บ. (ขึ้นอยู่กับรถยนต์ซึ่งใช้ในการขอสินเชื่อ)
 7. ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ขึ้นอยู่กับลูกค้า)
 8. ค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปิดบัญชี (1% ของวงเงินกู้)

 

(?) สินเชื่อธุรกิจ SME รถคูณ 3 มีเงื่อนไขในการผ่อนชำระเงินอย่างไร?

 1. สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 24 – 72 เดือน
 2. ยอดผ่อนชำระคงที่รายเดือน โดยลูกค้าทุกรายจะต้องสมัครการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct debit)
 3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำเงินฝากเข้าบัญชี Direct debit ลูกค้าจะต้องนำเงินไปชำระเองตาม counter service ต่างๆ ดังนี้ (ค่าธรรมเนียมตามวงเล็บ)
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ธนาคารกรุงเทพ (15/20)
  • ธนาคารกสิกรไทย (15/30)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (15/30)
  • ธนาคารกรุงไทย (15/20)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (15/20)
  • ธนาคาร ธกส. (15/20)
  • ที่ทำการไปรษณีย์ (10/15)
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-eleven (15/20)
  • M pay station (15/15)
  • Tesco lotus (7/7)
 4. สามารถจ่ายเงินปิดก่อนกำหนดได้ แต่หากปิดสัญญาก่อนกำหนดเวลา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้
  • ส่วนของวงเงินกู้ จะมีค่าธรรมเนียม Prepayment fee 3% ของวงเงินกู้
    ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสมัครบริการ Flexible fee ที่สามารถเลือกชำระเพื่อ
    ปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ อัตราค่าบริการ 1% ของวงเงินกู้
  • ส่วนของวงเงินเช่าซื้อ ลูกค้าจะต้องชำระ VAT และชำระคืนดอกเบี้ย
    50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

 

(?) ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KK-Direct Debit หรือไม่?

ลูกค้าไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ให้กับธนาคารเกียรตินาคิน แต่เสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารเจ้าของบัญชี โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมดังตารางต่อไปนี้ (**ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัญชีกำหนด)

ในเขต

นอกเขต

 

ธนาคาร

บาท / รายการ

วงเงิน / รายการ

บาท / รายการ

วงเงิน / รายการ

เกียรตินาคิน

ฟรี

ไม่จำกัดวงเงิน

ฟรี

ไม่จำกัดวงเงิน

กรุงเทพ

15

ไม่จำกัดวงเงิน

15

ไม่จำกัดวงเงิน

กรุงไทย

25

ไม่จำกัดวงเงิน

25

ไม่เกิน 500,000 ส่วนเกิน 0.1% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

กสิกรไทย

15

ไม่จำกัดวงเงิน

25

ไม่จำกัดวงเงิน

ไทยพาณิชย์

20

ไม่จำกัดวงเงิน

40

ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนเกินคิดรายการละ 40 บาท และคิดค่าบริการเงินโอนข้ามเขต (IR) เพิ่ม 0.1% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

กรุงศรีอยุธยา

15

ไม่เกิน 5,000,000 บาท/รายการ

20

ไม่เกิน 5,000,000 บาท/รายการ

ธนชาต

15

ไม่จำกัดวงเงิน

15

ไม่จำกัดวงเงิน

ทหารไทย

15

ไม่จำกัดวงเงิน

15

ไม่จำกัดวงเงิน

ยูโอบี

15

ไม่จำกัดวงเงิน

15

ไม่จำกัดวงเงิน

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง