สิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กร

Welfare Package

สิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กร
  • 5 ต.ค. 2561
  • 12,331

สิทธิ

เพื่อพนักงานองค์กร (Welfare Package)

แบบลงนาม MOU สินเชื่อสวัสดิการ

  • พนักงานบริษัทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษกว่าแบบไม่ลงนาม MOU
  • บริษัทมีหน้าที่ต้องหักเงินเดือนพนักงานบริษัท และนำส่งเงินให้กับธนาคารเกียรตินาคิน
  • บริษัทต้องแจ้งให้ธนาคารเกียรตินาคินทราบเมื่อมีพนักงานลาออก

แบบไม่ลงนาม MOU สินเชื่อสวัสดิการ

  • บริษัทเพียงแจ้งความประสงค์มายังธนาคารเกียรตินาคิน ก็รับสิทธิพิเศษได้ทันที
  • บริษัทไม่ต้องมีหน้าที่ใดๆ พนักงานบริษัทจ่ายชำระค่างวดโดยตรงกับธนาคารเกียรตินาคิน

คุณสมบัติของบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

  • บริษัทมีพนักงาน มากกว่า 50 คน
  • พนักงานในบริษัทต้องมีรายได้เฉลี่ย มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
  • บริษัทยินดีจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่อยู่ในสวัสดิการเพื่อพนักงานองค์กร

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ที่ KKP Contact Center 02 165 5555

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.00 - 20.00 น. และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง